• نظام های رتبه بندی بین المللی
  • شانگهای
  2020 2019 2018 2017  2016

2015

2014

2013

  • سایماگو
2021

2020

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

  •   تایمز
2021 2020 2019  2018  2017  2016

2015

2017

 2013

  •   QS
2021

2020

2019

2018

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • لیدن
2021

2020

2019

2018

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • ملی تایوان
 2021

 2020

2019

2018

2017

 2016

 2015

 2014

 2013

  • Uni rank (4ICU)
 

2020
jan
jul

2019
jan
jul

2018
jan
jul

 2017
Jan
jul

2016 jan
jul

2015 jan
jul

2014 jan
jul

 2013

  • وبومتریک               
 2021
                 jan

2020
jan
jul

2019
jan
jul

2018
jan
jul

2017
jan
jul

2016 jan
jul

2015 jan
jul

2014 jan
jul

2013

  • دانشگاه های سبز جهان
 

2020

2019

2018 

2017

2016

 2015

2014

2013

  •  URAP
 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 2014

2013

  •  scivision
 

2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

2013

  •  Round
         
 

2020

2019

2018

2017

 2016

2015

 2014

2013

  •   US NEWs 
 2021

2020

2019

2018

2017

 2016

2015

 2014

2013

 پایگاه استنادی جهان اسلام ISC لینک ورود به نتایج رتبه بندی Isc