یازدهمین جلسه شورای عمرانی دانشگاه در تاریخ 1399/12/26 باحضور اعضای جلسه تشکیل شد. در این جلسه گزارش وضعیت پروژه های عمرانی جاری دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

photo 2021 03 16 13 31 35

photo 2021 03 16 13 31 33