آموزش و بهسازي منابع انساني- بانک دانش

موضوع: آموزش و بهسازي منابع انساني

رديف

نام سند

نوع

تعداد

نوع

تعداد

كد

1

برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني (برنامه پنجم از 7 برنامه تحول اداري)

فايل

am10

2

مصوبات برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت (از 7 برنامه تحول در نظام اداري)

نسخه چاپي

1

am15

3

سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي

فايل

am20

4

اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك)

فايل

am30

5

نظام آموزش كاركنان

فايل

am40

6

پنجمين كنفرانس توسعه منابع انساني، 20 و 21 تير 1388

مجموعه مقالات

CD

1

نسخه چاپي

1

am50

ويژه‌نامه

نسخه چاپي

1

am60

7

بررسي ديدگاههاي كاركنان شركت كننده در دوره آموزشي "توانمندسازي كاركنان" دانشگاه فردوسي مشهد درباره نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهديد (SWOT) توانمندسازي كاركنان، مرداد 1385

نسخه چاپي

1

am70