آموزش و بهسازي منابع انساني

رديف

نام سند

1

برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني (برنامه پنجم از 7 برنامه تحول اداري)

2

مصوبات برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت (از 7 برنامه تحول در نظام اداري)

3

سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي

4

اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك)

5

نظام آموزش كاركنان

6

پنجمين كنفرانس توسعه منابع انساني، 20 و 21 تير 1388

مجموعه مقالات

ويژه‌نامه

7

بررسي ديدگاههاي كاركنان شركت كننده در دوره آموزشي "توانمندسازي كاركنان" دانشگاه فردوسي مشهد درباره نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهديد (SWOT) توانمندسازي كاركنان، مرداد 1385