اعضاي کنوني کميسيون دائمي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

آقاي دكتر مجتبی شريعتی نياسر

رئيس كميسيون دائمي هيات امنا

2

آقاي دكتر محمد كافي

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد و دبير  كميسيون دائمي هيات امنا

3

آقاي مهندس سعيد رضايي

نماينده مركز هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه

4

آقاي دكتر محمدحسن صادقي مقدم

نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

6

آقاي دکترعبدالرحيم قنوات

 سرپرست دانشگاه نيشابور

7

آقاي دكتر عليرضا كرباسي

رييس دانشگاه تربت حيدريه

8

آقاي دکتر علي اصغر بهشتي

رييس دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان

9

آقاي دكتر حيدر طوسيان شانديز

سرپرست دانشگاه مهندسي علوم و فناوريهاي نوين گلبهار

12

آقاي دكتر محمد ناصر مودودي

مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالی تربت جام

13

آقاي دكتر  حسين نجاري

رئيس مجتمع آموزش عالي گناباد

15

آقاي دکتر محمد شباني

رئيس مرکز آموزش عالي کاشمر

16

آقاي دكتر محمدرضا آهنچيان

عضو حقيقي کميسيون دائمي هيات امنا

17

آقاي دكتر مجتبي طهمورث‌پور

عضو حقيقي کميسيون دائمي هيات امنا

18

آقاي دکتر محمد لگزيان

معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد و عضو حقيقي كميسيون دائمي هيات امنا