كميته عمراني

 • وظايف:
  ۱- برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه
  ۲- مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر
  ۳- بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت رفع مشكلات پيمانكاران و مهندسان مشاور
  ۴- مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به شورا و هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب
  ۵- تعيين و تبيين خط‌مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني
  ۶- ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحها فعاليتهاي عمراني و ارائه راه حلها و تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي فعاليتهاي عمراني
  ۷- بررسي و اظهار نظر درباره اموري كه به آن ارجاع مي‌شود.
 • اعضاء:

رديف 

نام و نام خانوادگي 

سمت 

۱ 

دكتر ابوالفضل باباخانی

معاون اداري و مالي دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده مهندسی

۲

دکتر سعيد کيوان فر

معاون برنامه ريزی و توسعه منابع دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضی

۳

دكتريعقوب مهارتي

سرپرست بودجه و برنامه ريزي دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

۴

محمد رضا اكبرزاده

مدير ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده کشاورزي

۵

دكتر محمد علي باقرپور

مدير مالي دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

6

مريم نوري بايگي

كارشناس برنامه و بودجه