وظايف و اختيارات هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق

الف تصويب آيين‌نامه داخلي
ب – تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[۱] به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج – بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود.
د - تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه
هـ ـ تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
و – تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
ز – تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه
ح – كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي
ط – تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد.
ي – پيشنهاد ميزان فوق‌العاده اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها) كه حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد.
ك – تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل – تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التاليف و نظاير آن
م – بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود.
ن – تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 

 
 
[۱] سازمان امور اداري و استخدامي سابق