آيين‌نامه حق‌التعليم مربيان ورزشي

مقدمه
 به منظور تامين بخشي از نيروي انساني متخصص در رشته‌هاي ورزشي مورد نياز براي فعاليت‌هاي فوق‌برنامه ورزشي، دانشگاه مي‌تواند با توجه به مفاد اين آيين‌نامه از افراد ذيصلاح و واجد شرايط رشته‌هاي مختلف ورزشي جهت تعليم دعوت نمايد.
ماده1- تربيت بدني دانشگاه مي‌تواند پس از كسب موافقت كتبي رياست دانشگاه، كمبود نيروي انساني خود را از بين مربيان ورزشي براي تعليم رشته‌هاي ورزشي تامين نمايد.
پيوست شماره 3

تبصره- منظور از مربي ورزشي در اين آيين‌نامه، اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني، كارشناس رشته تربيت بدني، متخصصين ورزشي كه داراي كارت مربيگري معتبر هستند، مي‌باشد.

ماده2- ميزان حق‌التعليم مربي ورزش با احتساب ضرايب مشخص شده در جدول ذيل و درجه مربيگري به شرح بند الف، ب، ج، د، تعيين و پرداخت مي‌گردد.
 
سال
1383
1384
1385
1386
1387
1388
ضريب
650 ريال
750 ريال
850 ريال
950 ريال
1050 ريال
1150 ريال
 
الف) مربي بين‌المللي در ازاء هر ساعت كار 55 برابر ضريب تعيين شده در سال مربوط
ب) مربي درجه يك ملي در ازاء هر ساعت كار 50 برابر ضريب تعيين شده در سال مربوط
ج) مربي درجه دو ملي در ازاء هر ساعت كار 45 برابر ضريب تعيين شده در سال مربوط
د) مربي درجه سه ملي در ازاء هر ساعت كار 35 برابر ضريب تعيين شده در سال مربوط
تبصره1- حق‌الزحمه اعضاي ‌هيات علمي تربيت بدني دانشگاه‌ها بر اساس ماده " 2 " آيين‌نامه پرداخت حق‌التدريس محاسبه مي‌گردد.
تبصره2- حق‌الزحمه دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي رشته تربيت بدني غير عضو هيات علمي براساس ماده " 3 " آيين‌نامه پرداخت حق‌التدريس محاسبه مي‌گردد.
ماده3- حداكثر ساعات مجاز براي پرداخت حق‌التعليم مربي ورزش شاغل يا بازنشسته بر اساس مقررات مربوط 6 ساعت در هفته مي‌باشد.
تبصره1- در صورت ضرورت و موافقت رياست دانشگاه، ميزان ساعات قابل افزايش 8 ساعت در هفته مي‌باشد.
تبصره2- در مورد رشته‌هاي ورزشي قايقراني، كوهنوردي، بومي و محلي، همگاني، باستاني و اردوهاي تفريحي، ورزشي، با توجه به اينكه در شرايط آب و هوايي و در يك فصل خاص برگزار مي‌شود، ميزان ساعات مجاز در هفته حداكثر 12 ساعت مي‌باشد.
تبصره3- به منظور گسترش ورزش در دانشگاه پرداخت حق‌التعليم مربيان ايستگاه و اتاق تندرستي، ورزش صبگاهي، آمادگي جسماني، طناب بازي، دوچرخه سواري و ساير فعاليتهاي ورزش‌هاي همگاني در اولويت قرار دارد.
ماده4- پرداخت هر نوع حق‌التعليم مندرج در اين آيين‌نامه موكول به انعقاد قرارداد بين دانشگاه و مربي خواهد بود.
ماده5- اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره در پانزدهمين نشست عادي از دوره سوه هيات امناي دانشگاههاي منطقه به تصويب رسيد و از تاريخ 1/1/1383 جايگزين آئين نامه‌هاي قبلي و قابل اجرا مي‌باشد.
 

1- موضوع دستور سوم از پانزدهمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 11/1/86 و بخشنامه‌ شماره 2258/15 مورخ 27/4/1383 دفتر هياتهاي امنا و هيات مميزه مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري