وظايف دبيرخانه هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق

۱-  بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي رسيده از دانشگاههاي منطقه شمال شرق و تطبيق آنها با مقررات و ضوابط قانوني.
۲-  جمع‌آوري و تكثير درخواستهاي رسيده و آماده كردن پوشه‌هاي كاري به تعداد اعضاي جلسه.
۳-  تهيه دستور جلسات كميسيون دائمي و هيات امناي دانشگاههاي منطقه پس از كسب اطمينان نسبت به تطبيق آن با مقررات قانوني.
۴- تهيه و تنظم صورتجلسات كميسيون دائمي و هيات امناي دانشگاههاي منطقه پس از برگزاري جلسات.
۵- ابلاغ صورتجلسات و مصوبات هيات امناي دانشگاههاي منطقه پس از تاييد و امضا مقام وزارت به دانشگاههاي تابعه جهت اجرا.
۶- برقراري ارتباط با دفتر هياتهاي امنا و هيات مميزه مركزي و دانشگاههاي منطقه جهت پيگيري امور مربوطه.
۷- انجام مكاتبات مربوط به هيات امناي دانشگاههاي منطقه و ابلاغ تصميمات به دانشگاههاي ذيربط.
۸- جمع آوري صورتجلسات هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق كشور و تكثير، صحافي و مجلد كردن آن به تعداد اعضا.
۹- جمع‌آوري و تهيه اطلاعات و گزارشهاي لازم در مورد هيات امناي دانشگاههاي منطقه جهت استحضار دبير هيات امنا.
۱۰ انجام ساير امور محوله از سوي دبير محترم هيات امناي منطقه.
 

 در صورت نياز به برقراري ارتباط با دبيرخانه هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مي‌توانيد با شماره تلفن‌: ۸۸۰۲۳۹۲- نمابر: ۸۸۳۶۰۲۳- (كد مشهد: ۰۵۱۱) با مسئول دبيرخانه محمداسحاق شريفي تماس برقرار نمائيد.