آيين‌نامه چگونگي اعطاي "نشان فردوسي"

... و صاحبان دانش را درجاتي است. (قرآن كريم)
مقدمه
دانشگاه فردوسي مشهد با پشت سرگذاشتن نزديك به شصت سال از حيات علمي خود و تربيت دهها هزار متخصص و كارشناس براي ميهن اسلامي از دير باز به عنوان جايگاه انديشمندان، اديبان برجسته و استادان به نام در مراكز علمي كشور شناخته شده است. براين اساس مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با هدف پاس‌داشت كيان دانش و ارزشگذاري به فعاليتهاي علمي و پژوهشي و نيز براي تشويق و ترغيب هر چه بيشتر نسل جوان دانشگاهي و نخبگان، به كار و تلاش علمي كه فرجام نيك آن توسعه دانايي ملي و بالندگي افتخارات ملي درميان نسل آتي خواهد بود،‌مبادرت به اعطاي "نشان فردوسي" برابر شرايط اين آيين‌نامه مي‌نمايد.
 
ماده 1 – واجد شرايط
نشان فردوسي به مناسب‌هاي خاص به اعضاي هيات علمي دانشگاه با مرتبه استادي كه واجد شرايط اين آيين‌نامه بوده و در سطح دانشگاه يا كشور از طريق كار و تلاش به برجستگي‌هاي ويژه علمي، پژوهشي، فنّاوري و اجرايي نائل شده‌اند و نيز داراي وجاهت اجتماعي و شهرت علمي در سطح ملي و بين‌المللي مي‌باشند، اعطا مي‌شود.
 
ماده 2 – ملاك انتخاب
ملاك و معيار اعطاي نشان درجه يك و درجه دو براساس ضوابط مصوب اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده 3 – مراحل اجرايي انتخاب
پيشنهاد اعطاي نشان به شخصيتهاي برجسته علمي از جانب شوراي آثار مفاخر و اسناد دانشگاه خواهد بود. شوراي مذكور با در اختيار قراردادن فرم‌هاي ضميمه به افراد پيشنهادي از آنها خواهد خواست تا فرم‌ها را تكميل كنند و به شوراي مفاخر عودت دهند. شوراي مفاخر بسته به رشته تحصيلي فرد، فرم تكميل شده را به همراه مدارك به كميته تخصصي هيات مميزه جهت امتيازبندي مطابق دستورالعمل اين آيين‌نامه و ضمائم آن ارسال خواهد داشت. ارزيابي نهايي در شوراي مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه صورت خواهد گرفت و نسبت به فرد واجد شرايط و نوع نشان تصميم‌گيري خواهد شد.
 
ماده 4 – نحوه امتيازي‌بندي
نحوه امتياز‌بندي با استناد به آيين‌نامه ارتقا و بصورت زير خواهد بود:
الف – فعاليتهاي آموزشي (ماده يك آيين‌نامه ارتقا): امتيازات اين ماده بصورت زير محاسبه خواهد شد:
1- امتياز كميت تدريس حداكثر برابر با 120 امتياز مي‌باشد.
2- امتياز كل مربوط به اين ماده از حاصلضرب كميت تدريس در ميانگين كيفيت تدريس (كه بر اساس نظرخواهي‌هاي دانشجويان كه توسط دفتر نظارت و ارزيابي انجام شده است) تقسيم بر عدد 20 محاسبه خواهد شد(مطابق فرمول ضميمه آيين‌نامه).
ب – فعاليتهاي پژوهشي (ماده 2 آيين‌نامه ارتقا): براي اين ماده كسب حداقل 350  امتياز بر اساس جدول ضميمه اين آيين‌نامه ضروري است.
ج – فعاليتهاي اجرايي-علمي (ماده 3 آيين‌نامه ارتقا): امتياز اين ماده حداكثر 140  امتياز مي‌باشد كه بر اساس جدول ضميمه اين آيين‌نامه محاسبه مي‌گردد.
 
ماده 5 – حداقل امتياز
حداقل امتياز كل براي كسب نشان درجه 1 برابر با 700  امتياز و براي نشان درجه 2 برابر با 600  امتياز مي‌باشد.
 
ماده 4 – نحوه اهداي نشان
اهداي نشانها در مناسبتهاي خاص سالانه با حضور مقامات ارشد كشور (رئيس جمهور، وزير علوم و تحقيقات و فناوري) صورت خواهد گرفت.
اين آيين‌نامه در 6 ماده و دو ضميمه در پنجمين جلسه مورخ 21/4/1384 شوراي آثار مفاخر و اسناد دانشگاه تصويب و در جلسه 9/4/1384 هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورد تاييد قرار گرفت.
 
ضميمه 1
جدول امتياربندي
 
1 – فعاليتهاي آموزشي
ميانگين كيفيت تدريس * حداكثر امتياز كميت تدريس (ماده 4 الف) = امتياز فعاليتهاي آموزشي
            20        
 
2- فعاليتهاي پژوهشي (با اقتباس از ماده 2 آيين‌نامه ارتقا)
رديف
موضوع
حداكثر امتياز در واحد كار
حداكثر امتياز در هر موضوع
1
اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج
10
 
2
اثر بديع و ارزنده هنري
8
 
3
مقاله علمي پژوهشي (حداقل 100 امتياز)
7
 
4
مقاله علمي مروري
4
 
5
مقاله علمي ترويجي
3
 
6
مقاله كامل در مجموعه مقاله‌هاي كنفرانس‌هاي علمي معتبر
2
20
7
خلاصه مقاله در كنفرانسهاي علمي و معتبر
5/0
10
8
مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله (پايان‌نامه)
1
 
9
گزارش‌هاي علمي طرحهاي تحقيقاتي يا فني
50
100
10
تاليف يا تصنيف كتاب
20
100
11
تجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي
3
20
12
بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب
20
20
13
تصحيح انتقادي كتاب معتبر
10
20
14
سرپرستي پروژه و پايان‌نامه كارشناسي ارشد
3
100
15
سرپرستي پروژه و پايان‌نامه دكتري تخصصي
8
16
ترجمه كتاب براي رشته‌هاي خاص علوم انساني
10
20
 
3 – فعاليتهاي علمي- اجرايي (با اقتباس از ماده 3 آيين‌نامه ارتقا)
اين آيين‌نامه در 6 ماده و دو ضميمه در پنجمين جلسه مورخ 21/4/1384 شوراي آثار مفاخر و اسناد دانشگاه تصويب و در جلسه
رديف
موضوع
حداكثر امتياز
در واحد كار
حداكثر امتياز
در هر موضوع
حداكثر
امتياز كل
1
ترجمه كتاب
12
50
140
2
ترجمه كامل يك مقاله علمي
5/0
12
3
برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري، هنري و ...
20
10
4
طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كار گاه
3
10
5
همكاري در امور اجرايي دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي دو وزارت
سال
10
12
6
فعاليت در كميته‌هاي داخل و خارج از دانشگاه
5
15
7
ساير خدمات
5
15
8
زبان خارجي دوم و سوم
3
6
 
 
ضميمه 2
 
معرفي نشان فردوسي
نام:
هم‌نام با نام رسمي دانشگاه فردوسي مشهد و برگرفته از نام حكيم طوس، اسطوره ملي و حماسه سراي نامي ايران مي‌باشد.
جنس:
اين نشان از جنس طلا با عيار هجده و به وزن تقريبي 23 گرم، در دو نوع درجه يك طلا و درجه دو طلا و نقره، طراحي و ساخته شده است.
طرح:
قسمت اول – برگرفته از نقوش اسلامي (مينياتور) است كه از ويژگيهاي هنر نگارگري ايران است و نمادي از دقائق و ظرائف علم، انديشه و هنر شرقي و اسلامي است.
قسمت دوم – ستاره هشت‌پر محمدي (ص) است كه نقشينه آن در ساختار تمامي آثار و ابنيه علمي، فرهنگي و مذهبي كشور آشكار است. ميناي فيروزه‌اي كنايه از هستي لايتناهي مي‌باشد كه از پرتو لفظ جلاله (اللّه) نشات گرفته است و راز شناخت آن در قالب نبوت محمدي (ص) به فطرت و خرد بشري ارزاني شده است.
* محل الصاق: در سمت راست لباس دارنده نشان الصاق مي‌شود.
* لوح نشان: از جنس چرم و به شكل دو "لت"
* لت اول            لوح اعطاي نشان
* لت دوم            جاي نشان
* لازم به ذكر است كه گرافيك اين نشان به عنوان آرم مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نيز انتخاب شده است.
 

1- موضوع دستور دهم از دوازدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق 9/4/84