آيين‌نامه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي هيات علمي

ماده 1 - به 2% از اعضاي هيات علمي كه بالاترين امتياز آيين‌نامه ترفيع سالانه اعضاي هيات علمي را به طور متوسط در سه سال گذشته كسب نموده باشند، در صورت دارابودن شرايط زير يك پايه تشويقي اعطا مي‌گردد:
الف) مجموع امتيازات كسب شده از بند مربوط به فعاليت‌هاي پژوهشي فرم ترفيع سالانه در سه سال گذشته براي اعضاي هيات علمي آموزشي حداقل 24 و بـراي اعضـاي هيـات علمـي پژوهشي حداقل 45 مي‌باشد.
ب) مجموع امتيازات قابل قبول از بند مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي فرم ترفيع سالانه در سه سال گذشته براي اعضاي هيات علمي آموزشي حداكـثر 24 و براي اعضاي هيات علمـي پژوهشي حداكثر 12 مي باشد.
تبصره 1 - حداكثر پايه تشويقي مربوط به اين ماده در دوران خدمت فرد، سه پايه مي‌باشد.
ماده 2 - امتيازات سالهايي كه عضو هيات علمي بابت آن پايه تشويقي مي‌گيرد، در سالهاي آتي قابل احتساب نخواهدبود.
ماده 3 - هيات رئيسه دانشگاه مي‌تواند به آن دسته از اعضاي هيات علمي كه در طول مدت تصدي مسؤوليت‌هاي اجرايي خدمت قابل توجه وارزنده‌اي را ارائه دهند، يك پايه تشويقي اعطا نمايد.
تبصره 1 - تعداد اعضاي هيات علمي مشمول اين ماده حداكثر معادل 5/% (نيم درصد از كل اعضاي هيات علمي دانشگاه) مي‌باشد.
تبصره 2 - ضوابط مربوط به نحوه انتخاب مسؤولان اجرايي مذكور توسط هيات رئيسه دانشگاه تهيه وتصويب خواهدشد.
تبصره 3 - حداكثر پايه تشويقي مربوط به اين ماده در دوران خدمت فرد، تا 2 پايه مي‌باشد. در ضمن فاصله زماني دو تشويق حداقل 2 سال مي‌باشد.
ماده 4 - گزارش پايه‌هاي تشويقي اعطا شده در هر سال به كميسيون دائمي هيات امنا ارائه شود.
 

1- موضوع دستور دوم از هشتمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 20/11/82