آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات درمانگاه تخصصي دانشكده دامپزشكي

مقدمه

به منظور استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني دانشكده دامپزشكي دانشگاه و در راستاي رفع برخي از كمبودها و نارسايي‌هاي موجود در امر دامپزشكي و بهره‌گيري از نيروي كارآمد اعضاي هيات علمي دانشگاه در جهت مسائل آموزشي و درمان دام، كلينيك تخصصي ويژه بر اساس موارد زير تشكيل مي‌شود و در محل‌هايي كه ضرورت داشته باشد اقدام به تاسيس شعبه مي‌نمايد.
 
ماده 1 – اهداف:
1-1- استفاده بهينه از امكانات بهداشتي – درماني و پاراكلينيك دانشكده دامپزشكي
1-2- به كارگيري توان تخصصي اعضاي هيات علمي و مدرسان تمام وقت دانشكده دامپزشكي دانشگاه در راستاي بهداشت دامپزشكي استان خراسان
 
ماده 2 – نوع خدمت:
2-1- پذيرش و درمان دامهاي بيمار در محل درمانگاه دانشكده
2-2- پذيرش و درمان دامهاي بيمار در محل دامداري – مرغداري و ...
3-2- انجام كليه امور مربوط به اعمال جراحي – بيهوشي – كالبدشكافي و پاراكلينيك از قبيل امور آزمايشگاهي – راديولوژي – اندوسكوپي – الكتروكارديگرافي و ...
 
ماده 3- كادر درمان و خدمات:
3-1- اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشكده دامپزشكي دانشگاه كه هيچگونه كار انتفاعي خصوصي ديگري در خارج از دانشگاه نداشته باشند.
3-2- كارشناسان و كاركنان دانشكده دامپزشكي دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده
3-3- دانشجويان دانشكده دامپزشكي
3-4- متقاضي شركت در خدمات كلينيك تخصصي ويژه تقاضاي كتبي خود را به رئيس دانشكده تسليم مي‌نمايد كه در صورت موافقت، مجوز فعاليت در كلينيك ويژه صادر مي‌گردد.
3-5- برنامه عملي كار اعضاي هيات علمي در كلينيك تخصصي ويژه بايد با نظر مدير گروه مربوطه تنظيم شود و با تاييد رئيس دانشكده اجرا گردد تا منافاتي با برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي آنان نداشته باشد.
3-6- ساعات و محل ارائه خدمات عضو هيات علمي در قالب كلينيك ويژه خارج از وقت اداري يا خارج از محل استقرار درمانگاه مي‌باشد.
 
 
تبصره 1 - افرادي كه مشمول لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمت تمام وقت اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي دامپزشكي هستند ساعات كار در كلينيك تخصصي ويژه در محل درمانگاه حداكثر تا يك ساعت زودتر از پايان وقت اداري مجاز شروع مي‌شود.
3-7- كليه وجوه مربوط به ارائه خدمات توسط حسابدار منصوب رئيس دانشكده و يا رئيس دانشگاه برابر تعرفه‌‌هاي مصوب دريافت مي‌شود و در ازاي آن قبض رسيد براي صاحب دام صادر مي‌گردد. نحوه پرداخت حق‌الزحمه به عضو هيات علمي و ساير كاركنان به ترتيب زير خواهد بود:
الف) در ساعات اداري و در محل استقرار درمانگاه كليه عوائد اختصاصي به دانشكده تعلق مي‌گيرد و 100% آن به حساب عوائد اختصاصي واريز خواهد شد.
ب) در ساعات اداري و خارج از محل استقرار درمانگاه، طبق تعرفه جهت بعد مسافت و وسيله تردد 50% به عضو هياي علمي بابت تشخيص و درمان (و نه هزينه‌هاي جانبي مانند مواد مصرفي) و 50% به دانشكده تعلق مي‌گيرد كه به حساب عوائد اختصاصي واريز خواهد شد.
ج) در خارج از ساعات اداري و در محل استقرار درمانگاه 70% بابت تشخيص و درمان (و نه هزينه‌هاي جانبي مانند مواد مصرفي) به عضو هيات علمي و 30% به دانشكده تعلق مي‌گيرد كه به حساب عوائد اختصاصي واريز خواهد شد.
د) در خارج از ساعات اداري و خارج از محل استقرار درمانگاه 90% بابت تشخيص و درمان (و نه هزينه هاي جانبي مانند مواد مصرفي) به عضو هيات علمي و 10% به دانشكده تعلق مي‌گيرد كه به حساب عوائد اختصاصي واريز خواهد شد.
هـ) پرداخت حق‌الزحمه دانشجويان در قالب كار دانشجويي و با تاييد معاونت آموزشي دانشكده بلامانع خواهد بود.
تبصره 2 - اعضاي هيات علمي كلينيك تخصصي حق به عهده گرفتن مديريت دامداريها – مرغداريها و ... را نخواهد داشت.
تبصره 3 - پرداخت كليه حق‌الزحمه اعضاي هيات علمي با درخواست رئيس دانشكده و موافقت رئيس دانشگاه  و برابر ضوابط و مقررات اداري و مالي دانشگاه خواهد بود.
تبصره 4 - منظور از تعرفه، مبلغ دريافتي از صاحب دام منهاي كليه هزينه‌هاي صرف شده از طرف دانشكده مي‌باشد. اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي پرسنلي، خريد مواد شيميايي، خريد تجهيزات، خريد و يا استهلاك خودرو و ... مي‌باشد.
تبصره 5 - در تمام مواردي كه درصدي از تعرفه دريافتي به عضو يا اعضاي هيات علمي تعلق مي‌گيرد و در صورت همراهي كادر درماني غير هيات علمي (تكنيسين – كمك تكنيسين – كارگر و ...) مجموعا 20% از كل سهم عضو يا اعضاي هيات علمي به اين كادر تعلق مي‌گيرد كه در قالب اضافه‌كاري و با موافقت معاون اداري و مالي دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 6 - در بخشهاي آزمايشگاهي 30% از عوائد حاصله در كل ساعات به عضو هيات علمي تعلق مي‌گيرد.
تبصره 7 - 10% از كل سهم عضو هيات علمي بخشهاي آزمايشـگاهي به كادر غير هيات علمي اين بخش‌ها تعلق مي‌گيرد كه در قالب اضافه‌كاري و با موافقت معاون اداري و مالي دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
3-8- امور اداري و پرسنلي كلينيك تخصصي ويژه به عهده دانشكده دامپزشكي است و متخصصين تنها در زمينه امور تخصصي و فني خود مي‌توانند مسئوليت قبول كنند.
3-9- درمانگاه تخصصي دانشكده دامپزشكي در درجه اول جنبه آموزشي خواهد داشت و لذا ارائه خدمات جانبي نبايستي فعاليتهاي اصلي آموزشي را تحت‌الشعاع قرار دهد.
 
ماده 4- مقررات مالي:
4-1- كليه وجوه دريافتي و اسناد هزينه بايد بر اساس ضوابط و مقررات و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها تنظيم گردد.
4-2- كليه وجوه توسط صندوقدار كلينيك تخصصي دامپزشكي دريافت و به حساب مربوط واريز مي‌شود و در پايان هر ماه سهميه هر يك پس از كسر كليه هزينه‌ها بر اساس ضوابط مربوط پرداخت مي‌گردد.
4-3- دانشكده موظف خواهد بود از محل درآمد حاصله نسبت به تهيه لوازم و تجهيزات آزمايشگاهها و خريد نشريه و كتب به منظور ارتقاء علمي دانشجويان در جهت تحقيق و پژوهش اقدام نمايد.
4-4- صورت حسابها به تفكيك هزينه‌ها صادر خواهد شد و در اين تفكيك بايد حق‌الزحمه ناشي از خدمات مستقيم اعضاي هيات علمي انجام دهنده كار و يك نسخه به صاحب دام داده مي‌شود. نسخه سوم در بايگاني گروه و نسخه چهارم به منظور اعمال حساب نزد حسابداري دانشكده خواهد ماند.
4-5- اعضاي هيات علمي كه به موجب مقررات اين آيين‌نامه به كار در كلينيك تخصصي ويژه دانشكده دامپزشكي مجاز شناخته شده‌اند در آخر هر ماه با ارائه جمع نسخ صورت حسابهاي فوق و امضاي سند مربوطه سهميه خود را از حسابداري دانشكده دريافت خواهند نمود.
4-6- تعرفه‌هاي خدمات درمانگاهي بر اساس توافق گروه علوم درمانگاهي با رياست دانشكده دامپزشكي با در نظر گرفتن سختي و زمانبندي خدمات و با مد نظر قرار دادن آخرين تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان دامپزشكي (براي دامپزشكان عمومي و متخصص) تنظيم و اعلام مي‌گردد.
4-7- دفتر حساب مربوط به كلينيك تخصصي ويژه دانشكده دامپزشكي زير نظر مستقيم مسئول حسابداري دانشكده تهيه و به صورت مجزا از حساب دانشكده، تنظيم خواهد شد.
4-8- وجوه حاصله در پايان هر روز توسط صندوقدار كلينيك تخصصي ويژه به حسابداري دانشكده تحويل و به حساب مربوطه واريز خواهد شد.
4-9- كادر اداري، خدماتي و آموزشي (غير هيات علمي) شاغل در درمانگاه ملزم به همكاري و هماهنگي كامل با برنامه‌هاي كاري واحد فوق مي‌باشند و پرداخت اضافه‌كاري، تمام وقتي و... به آنها مشمول مقررات مربوطه و منوط به انجام وظايف محوله خواهد بود.
4-10- حداكثر 50% از كسورات كسرشده كلينيك تخصصي ويژه جهت حق‌الزحمه پرسنل اداري و خدماتي كلينيك و يا هر موردي كه لازم باشد برابر ضوابط و مقررات مالي موجود با دستور مستقيم مسئولين مالي دانشكده به هزينه منظور خواهد شد.
4-11- مسئول حسابداري دانشكده موظف است هر سال يك بار ترازنامه مالي كلينيك تخصصي ويژه را تهيه نمايد كه پس از تصويب مسئولين مالي دانشكده به رياست دانشگاه ارائه گردد.
اين آيين‌نامه در 4 ماده و 22 بند و 7 تبصره در تاريخ 19/8/78 در اولين جلسه از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مطرح و ضمن تاييد مقرر شد با استناد به بند «و»[2] ماده 7 قانون تشكيل هياتهاي امناء مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين كلينيك اداره شود.
 

1- موضوع دستور چهارم از اولين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 19/8/78
2- موضوع بند "و" مربوط به: تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاي و مصرف آن مي باشد.