گزارش عملكرد-آمار و اطلاعات

   

  گزارش عملكرد سال 1390

   

  1-   تدوين سالنامه آماري سال 1389 دانشگاه. 

  2-  تكميل و ارسال خلاصه گزارش عملكرد دانشگاه در سه ماهه چهارم سال 1389 و در شش ماهه اول سال 1390  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 

  3-  جمع‌آوري اطلاعات پژوهشي دانشگاه در سال 1389 و در شش ماهه اول سال 1390 و تكميل فرم‌هاي مربوط به سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي(سمات)، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 

  4-   تكميل و ارسال فرم‌هاي مربوط به: 

  • اطلاعات دانشجويان جاري، فارغ‌التحصيل و اعضاي هيات علمي در سال تحصيلي91-90 به موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي 
  • اطلاعات كليه دانش آموختگان رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه به معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور 
  • نيروي انساني، دانشكده‌ها و رشته‌هاي دانشگاه به استانداري خراسان رضوي 
  • اولويت‌هاي پژوهشي دانشگاه در رشته هاي علوم پايه به دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
  • دفتر نظارت و ارزيابي پژوهش و فناوري وزارت به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
  • پايگاه استنادي علوم جهان اسلام و جمع‌آوري مستندات مورد نياز 
  • شاخص‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي سال 1389 
  • طرح‌هاي پژوهشي و كتب چاپ شده در سال‌هاي 1380-1385 و 1389 به استانداري خراسان رضوي. 

  5-   تصحيح اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي سال 1388 و ارائه به واحد ارزيابي عملكرد. 

  6-   اخذ كليه اطلاعات مربوط به دانشجويان دانشكده هنر نيشابور از بانك اطلاعاتي دانشگاه و تبديل كدينگ آنها جهت ارسال به  آن دانشكده. 

  7-   تهيه گزارش اطلاعاتي از: 

  • دانشجويان ورودي، جاري و واحدهاي درسي ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89 
  • دانشجويان ورودي و جاري سال تحصيلي 91-90 و دانش‌آموختگان سال تحصيلي 90-89 
  • دانشجويان داراي خوابگاه در سال تحصيلي 91-90 
  • وضعيت مديران دانشگاه 
  • اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه پس از صدور احكام 

  8-   تهيه گزارش 6 ساله از مهمترين شاخص‌ها در حوزه‌هاي آموزشي، پژوهشي و پشتيباني و ارائه به رياست محترم دانشگاه. 

  9-        تكميل فرم‌هاي مربوط به برنامه‌هاي عملياتي راهبرد كلان "طراحي و استقرار نظام مديريت مبتني بر اطلاعات در دانشگاه".

  10-  تهيه جداولي از كاستي‌هاي اطلاعاتي موجود در واحد آمار و اطلاعات و برگزاري جلسات با معاونين محترم دانشگاه به منظور بهبود سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه. 

  11-  جمع‌آوري و ارسال اطلاعات مربوط به پروژه ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي (حقوق اعضاي هيات علمي، افراد رفته به فرصت مطالعاتي، افراد در مرخصي استعلاجي، كارشناسان آموزشي هر گروه آموزشي و مبالغ حق‌التدريس) و تكميل فرم‌هاي مربوطه براي سه سال 87،88 و 89 و پروژه بهبود بهره‌وري براي سال 1389. 

  12-    طراحي و ارسال جداولي جهت اخذ اطلاعات كاركنان هر واحد جهت سرشماري و تعيين عنوان دقيق شغل هر فرد. 

  13-  تهيه و ارسال جداولي از پژوهشكده‌هاي مصوب وزارت به تفكيك اطلاعات مورد نياز و برگزاري جلسات با مديران پژوهشكده‌ها جهت دريافت اطلاعات. 

  14-    كمك به واحد بهبود فرايندها در مهندسي مجدد فرآيندهاي واحد آمار و اطلاعات. 

  15-    شركت در كارگاه آموزشي بررسي و تكميل فرم‌هاي اطلاعاتي شوراي عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 

  16-    بازديد از واحد آمار دانشگاه علوم پزشكي مشهد و شهرداري مشهد باهدف انتقال تجربيات به واحد آمار و اطلاعات. 

  17-    همكاري و ارائه آمار مورد نياز طرح‌هاي مطالعاتي درون معاونت و نيز ساير واحدهاي درون دانشگاه: 

  • حوزه رياست (ارائه اطلاعات مربوط به دستاوردهاي پژوهشي زنان در دانشگاه در سال‌هاي 1384-1389، بازنشستگان سال 1389، دانشجويان و ...). 
  • معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (ارائه اطلاعات مورد نياز از اعضاي هيات علمي، دانشجويان، آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و ...). 
  • معاونت اداري و مالي (ارائه اطلاعات تعداد دانشجويان و كاركنان در گروه‌هاي آموزشي). 
  • معاونت پژوهشي( ارائه اطلاعات تعداد دانشجويان و هيات علمي). 
  • معاونت دانشجويي (ارائه اطلاعات مورد نياز از دانشجويان). 
  • دانشكده‌ها (ارائه اطلاعات مورد نياز پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان).

  18-    بروز رساني اطلاعات مرتبط با واحد در سايت معاونت طرح و برنامه.

    

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملكرد سال 1389

   

   

  1. تهيه سالنامه آماري سال 1388 دانشگاه.
  2. تهيه سالنامه آماري سال 1385 و ماقبل دانشگاه.
  3. تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به: 
  • دانشجويان جاري، ورودي (اعم از مشروطي، اخراجي، مهمان، انتقالي و انصرافي) در نيمسال دوم 1389-1388، نيمسال اول 1390-1389، دانشجويان فارغ‌التحصيل در سال 1388 (آذر ماه 1389)، دانشجويان خوابگاهي سال تحصيلي 1389-1388 و نيمسال اول 1390-1389 
  • اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه (اعم از هيات علمي و غير هيات علمي). 
  • كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد‌بيمه‌اي و قرارداد انجام کار مشخص. 

  4-     همكاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل: 

  • موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي جهت تکميل فرايند اتصال پورتال موسسه به بانک‌هاي اطلاعاتي دانشگاه و ارسال آمار ثبتي دانشجويان، کارمندان و اعضاي هيات علمي دانشگاه. 
  • هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تكميل فرمهاي پورتال جمع‌آوري اطلاعات آن. 
  • پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) جهت رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام. 
  • جهاد دانشگاهي جهت برنامه آمايش استان خراسان رضوي. 
  • استانداري خراسان رضوي جهت ايجاد بانک اطلاعاتي "سهم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و دستگاههاي اجرايي در توليد علم کشور" و بانک اطلاعاتي مديران استان. 
  • شهرداري مشهد جهت ساماندهي اطلاعات شهرستان مشهد. 
  • فرمانداري براي تهيه سالنامه آماري شهرستان مشهد. 

  5-     تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي درون دانشگاه نظير: 

  • واحد ارزيابي عملكرد جهت استخراج و محاسبه شاخصهاي اختصاصي دانشگاه، جمع آوري اطلاعات پروژه ارزيابي گروههاي آموزشي و جمع‌آوري و محاسبه شاخصهاي بهره‌وري دانشگاه. 
  • هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي براي تهيه جداول و نمودارهاي لازم. 
  • واحد تشکيلات براي اصلاح اسامي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه. 

  6-     تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي مطالعاتي دانشگاه نظير: 

  • امكان سنجي استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت. 
  • امكان سنجي و طرح ريزي مدل برون سپاري خوابگاه‌هاي دانشگاه. 
  • جهت دهي تربيت دانش آموختگان دانشگاه. 
  • طراحي ساختار سازماني دانشگاه. 

  7-     طراحي و استقرار سيستم‌هاي نرم‌افزاري جديد در واحد آمار و اطلاعات، نظير: 

  • سيستم مديران دانشگاه.  
  • سيستم مقالات دانشگاه. 
  • سيستم كتاب‌هاي دانشگاه. 
  • سيستم دانشجويان خوابگاهي.

   

  ابتداي صفحه


  گزارش عملكرد سال 1388

  1.  تهيه سالنامه آماري سال 1386 دانشگاه.
  2.   تهيه سالنامه آماري سال 1387 دانشگاه.
  3.   جمع‌آوری اطلاعات دانشگاه جهت تهيه سالنامه آماری سال 1385 و ماقبل.
  4.   تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به دانشجويان جاري (نيمسال دوم 1388-1387 و نيمسال اول 1389-1388)، دانشجويان خوابگاهي (سال تحصيلي 1388-1387)، دانشجويان فارغ‌التحصيل (سال تحصيلي 1388-1387)، اعضاي هيات علمي (تيرماه 1387) و كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد بيمه‌اي و قرارداد مشخص (تير ماه 1387) براي تهيه سالنامه آماري سال 1388 دانشگاه.
  5.  همكاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل:
  •  موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي جهت تکميل فرآيند اتصال پورتال موسسه به بانکهاي اطلاعاتي دانشگاه و ارسال آمار ثبتی دانشجويان، کارمندان و اعضای هيات علمی دانشگاه
  • هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقلاب فرهنگي براي تكميل فرمهاي پورتال جمع‌آوري اطلاعات آنشهرداري مشهد جهت ساماندهي اطلاعات شهرستان مشهد
  • فرمانداري براي تهيه سالنامه آماري شهرستان مشهد
  •  ديگر سازمانها مانند استانداری جهت ارسال اطلاعات مورد نياز.
  1.  همكاري در تهيه آمار و اطلاعات با واحدهاي درون دانشگاه شامل:
  •  واحد ارزيابي
  •  كميته ساماندهي نيروي انساني براي تهيه جداول و نمودارهاي لازم
  •  واحد تشکيلات براي اصلاح اسامي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه.

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملكرد سال 1387

  1. تهيه ويرايش اول و دوم سالنامه آماري سال 1386 دانشگاه فردوسي.
  2. انجام اقدامات اوليه براي تهيه سالنامه آماري سال 1387 دانشگاه مانند: تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به دانشجويان جاري (نيمسال دوم 1387- 1386 و نيمسال اول 1388-1387)، دانشجويان ورودي (نيمسال اول 1388-1387)، دانشجويان فارغ‌التحصيل (سال تحصيلي 1387-1386)، اعضاي هيات علمي (تيرماه 1387) و كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد بيمه‌اي، قرارداد يكساله و قرارداد معين (تيرماه 1387).
  3. به‌روزآوري بانك اطلاعاتي مديران دانشگاه (تيرماه 1387 و بهمن ماه 1387).
  4. همكاري در تهيه آمار و اطلاعات با پروژه‌ها و واحدهاي درون دانشگاه شامل:
  • پروژه ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي
  • پروژه ارزيابي عملكرد دانشكده‌ها
  • پروژه تدوين برنامه راهبردي
  • مديريت برنامه و بودجه براي تهيه بودجه تفصيلي سال 1387
  • واحد ارزيابي عملكرد براي محاسبه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و بهره‌وري دانشگاه
  • كميته ساماندهي نيروي انساني براي تهيه گزارش مقايسه نيروهاي انساني غير هيات علمي دانشكده‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس شاخصهاي استاندارد
  1. همكاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل:
  • فرمانداري براي تهيه اطلاعات مورد نياز سالنامه آماري شهرستان مشهد
  • مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي براي تهيه كتاب مفاهيم آماري و ارائه اطلاعات دانشجويان و كارمندان دانشگاه كه منجر به تقدير كتبي از دانشگاه فردوسي گرديد.
  • هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقلاب فرهنگي براي تكميل فرمهاي پورتال جمع‌آوري اطلاعات آن.

  ارائه پيشنهاد جهت تهيه بانك اطلاعاتي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

  ابتدای صفحه


   

  گزارش عملكرد 6 ماهه دوم سال 1386

  1. تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به دانشجويان جاري (نيمسال اول 1387-1386)، دانش‌آموختگان (از مهر1385 تا پايان شهريور1386)، اعضاي هيأت علمي (آذرماه 1386) و كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد بيمه‌اي و قراردادي (آذرماه 1386).
  2. تهيه آمار مربوط به دانشجويان روزانه مقيم خوابگاه دانشگاه (آذرماه 1386)، دانشجويان بومي و غير بومي و دانشجويان غير ايراني.
  3. تهيه اطلاعات مربوط به بازنشستگان آينده.
  4. تبديل كدينگ دانشجويي دانشگاه به كدينگ دانشجويي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و تهيه ريز اطلاعات دانشجويي مربوط به پورتال آن مؤسسه در مهر و اسفند 1386 و ريز اطلاعات كادر آموزشي و غير آموزشي در اسفند 1386.
  5. تهيه بانك اطلاعاتي مديران دانشگاه.
  6. تهيه و تكميل و ورود اطلاعات مربوط به پرونده الكترونيكي كاركنان نظام اداري "EGER".
  7. تهيه اطلاعات مربوط به جانبازان وايثارگران دانشگاه جهت افزايش سنواتي.
  8. همكاري با يك دانشجوي دكتري براي پروژه تهيه انبار داده مركز كامپيوتر.
  9. تهيه آمار و نمودار مربوط به معدل دانش‌آموختگان در پنج سال گذشته.

  ابتداي صفحه

   


   

  گزارش عملكرد 6 ماهه اول سال 1386

  1. تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به دانشجويان جاري نيمسال دوم 1386-1385، دانش آموختگان ازابتداي مهر 1385 تا پايان شهريور1386، اعضاي هيأت علمي و كاركنان (رسمي، پيماني، روزمزد بيمه‌اي و قراردادي).
  2. تهيه آمار مربوط به دانشجويان روزانه مقيم خوبگاه دانشگاه و دانشجويان بومي و غير بومي.
  3. تهيه آمار واطلاعات و محاسبه شاخص‌ها مربوط به انتخاب 20 دانشگاه برتر كشورهاي اسلامي.
  4. ارائه آمار مورد نياز جهت تهيه كتاب آمارنامه استان خراسان رضوي ارجاعي از استانداري خراسان رضوي.
  5. تهيه نمودارهاي آماري مورد نياز براي تهيه آمارنامه داخلي دانشگاه.
  6. تهيه شناسنامه بسيجيان دانشگاه.
  7. تهيه اطلاعات مربوط به جانبازان و ايثارگران دانشگاه.
  8. تهيه بانك اطلاعاتي مديران دانشگاه.
  9. شركت در گردهمايي برگزار شده در مورد آمار آموزش عالي از طرف مؤسسه پژوهش وبرنامه‌ريزي آموزش عالي در تهران.
  10. تهيه آمار و نمودار مربوط به معدل دانش‌آموختگان در پنج سال گذشته به تفكيك دانشكده، گروه، رشته براي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي.

   

  ابتداي صفحه

  1-     تهيه سالنامه آماري سال 1388 دانشگاه.

  2-     تهيه سالنامه آماري سال 1385 و ماقبل دانشگاه.

  3-     تهيه گزارشات اطلاعاتي مربوط به: 

  §   دانشجويان جاري، ورودي (اعم از مشروطي، اخراجي، مهمان، انتقالي و انصرافي) در نيمسال دوم 1389-1388، نيمسال اول 1390-1389، دانشجويان فارغ‌التحصيل در سال 1388 (آذر ماه 1389)، دانشجويان خوابگاهي سال تحصيلي 1389-1388 و نيمسال اول 1390-1389 

  §     اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه (اعم از هيات علمي و غير هيات علمي). 

  §     كاركنان رسمي، پيماني، روزمزد‌بيمه‌اي و قرارداد انجام کار مشخص. 

  4-     همكاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل: 

  §   موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي جهت تکميل فرايند اتصال پورتال موسسه به بانک‌هاي اطلاعاتي دانشگاه و ارسال آمار ثبتي دانشجويان، کارمندان و اعضاي هيات علمي دانشگاه. 

  §     هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تكميل فرمهاي پورتال جمع‌آوري اطلاعات آن. 

  §     پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) جهت رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام. 

  §     جهاد دانشگاهي جهت برنامه آمايش استان خراسان رضوي. 

  §   استانداري خراسان رضوي جهت ايجاد بانک اطلاعاتي "سهم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و دستگاههاي اجرايي در توليد علم کشور" و بانک اطلاعاتي مديران استان. 

  §     شهرداري مشهد جهت ساماندهي اطلاعات شهرستان مشهد. 

  §     فرمانداري براي تهيه سالنامه آماري شهرستان مشهد. 

  5-     تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي درون دانشگاه نظير: 

  §   واحد ارزيابي عملكرد جهت استخراج و محاسبه شاخصهاي اختصاصي دانشگاه، جمع آوري اطلاعات پروژه ارزيابي گروههاي آموزشي و جمع‌آوري و محاسبه شاخصهاي بهره‌وري دانشگاه. 

  §     هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي براي تهيه جداول و نمودارهاي لازم. 

  §     واحد تشکيلات براي اصلاح اسامي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه. 

  6-     تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي مطالعاتي دانشگاه نظير: 

  §     امكان سنجي استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت. 

  §     امكان سنجي و طرح ريزي مدل برون سپاري خوابگاه‌هاي دانشگاه. 

  §     جهت دهي تربيت دانش آموختگان دانشگاه. 

  §     طراحي ساختار سازماني دانشگاه. 

  7-     طراحي و استقرار سيستم‌هاي نرم‌افزاري جديد در واحد آمار و اطلاعات، نظير: 

  §     سيستم مديران دانشگاه.  

  §     سيستم مقالات دانشگاه. 

  §     سيستم كتاب‌هاي دانشگاه. 

  §     سيستم دانشجويان خوابگاهي.