اعضای کنونی هيات امنا

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

آقای دکتر منصور غلامی

وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امناء

2

آقاي دكترمحمد كافي

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد و دبير هيأت امناء

3

آقاي دكتر مجتبی شريعتی نياسر

رئيس كميسيون دائمي هيأت امناء

4

آقاي دكتر عبدالرضا باقری

مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امناء و هياتهاي مميزه

5

آقاي دكتر غلامرضا گرائی نژاد

نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

6

آقاي دکترحسن  صادقی سمرجانی

رئيس دانشگاه نيشابور

7

آقاي دكتر عليرضا كرباسي

 رييس دانشگاه تربت حيدريه

8

آقاي دکتر علي اصغر بهشتي

رييس دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين قوچان

9

آقاي دكتر حيدر طوسيان شانديز

سرپرست دانشگاه مهندسي علوم و فناوريهاي نوين گلبهار

10

آقاي دکتر محمد ناصر مودودي

مسئول راه‌اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام

11

آقاي دکتر حسين نجاري

رئيس مجتمع آموزش عالي گناباد

12

آقاي دکتر محمد شباني

رئيس مرکز آموزش عالي کاشمر

13

آقاي دكتر عبدالرضا رحماني فضلي

 وزير كشور و عضو حقيقي هيات امنا

14

آقاي دكتر سورنا ستاري

معاون علمي و فناوري رييس جمهور و عضو حقيقي هيات امنا

15

آقاي دكتر عبدالرضا باقري

عضو حقيقي هيات امنا

16

آقاي دكتر عليرضا كوچكي

عضو حقيقي هيات امنا

17

آقاي عليرضا رشيديان

استاندار خراسان رضوي و عضو حقيقي هيات امنا

18

آقاي مهندس رضا حميدي

عضو حقيقي هيات امنا