كميته راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 • وظايف:

۱- بررسي برنامه‌هاي کلان و خرد آموزش و بهسازي منابع انساني به منظور تاييد انطباق آن با استراتژي و برنامه‌هي توسعه انساني دانشگاه؛
۲- بررسي لوايح، برنامه‌هاي ارايه‌شده از سوي واحد آموزش و بهسازي منابع انساني، و سير برنامه‌هاي مرتبط و تصويب آن‌ها؛
۳- بررسي و تصويب تقويم آموزشي؛
۴- هم‌فکري و ارايه نظرات مشورتي به معاونت در حوزه وظيفه‌هاي مرتبط؛
۵- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي آموزشي، دستورالعمل‌هاي اجرايي و سير رهنمودهاي جديد حسب مورد، يا اعمال تغييرات و انجام اصلاحات لازم در رهنمودها، به تشخيص مسئول واحد آموزش و بهسازي منابع انساني و تاييد معاونت؛
۶- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه از طريق بررسي گزارش‌هاي عملکرد ادواري و سالانه واحد آموزش و بهسازي منابع انساني؛
۷- بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه راهكارهاي مناسب براي انجام اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحي؛
۸- پيشنهاد پاداش ويژه در جهت ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي ارزنده در فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني به مديران، مدرسان/ مربيان، فراگيران، و مجرياني که در راستي بهبود و پيشرفت برنامه‌هي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه از خود خدمات شيان توجهي اريه داده‌اند؛
۹- بررسي پيشنهادات واحد آموزش و بهسازي منابع انساني مبني بر ضرورت همکاري با ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کشور، منطقه و دنيا به منظور کمک به بهسازي و رشد منابع انساني دانشگاه؛
۱۰- تصويب اعتبار و صلاحيت موسسات داوطلب ارايه خدمات آموزشي و فناوري آموزشي به دانشگاه فردوسي مشهد؛

 • اعضاء:

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت 

  1 دکتر علیرضا پویا مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی
  2 دکتر یعقوب مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی
  3 زهره جلیلیان کارشناس منابع انسانی