بانک دانش- مهندسی مجدد نظام پيشنهادها

  1. پيشنهادهای سال 80-82-83-85
  2. مقالات
  3. اسلايد ها

نظام پيشنهادها سال80

ابتدای صفحه


نظام پيشنهادها سال 82

1

متن پيشنهادهاي آموزشي

2

متن پيشنهادهاي پژوهشي

3

متن پيشنهادهاي اداري و مالي

4

متن پيشنهادهاي بهره وري و تحول اداري

5

فصل چهارم-پيوستها

6

اسامي نفرات برگزيده در نظام پيشنهادها

7

آئين نامه تفكيك موضوعي پيشنهاد

8

آئين نامه امتيازدهي پيشنهاد

ابتدای صفحه


نظام پيشنهادها سال 83

1

متن پيشنهادهاي آموزشي

2

متن پيشنهادهاي پژوهشي

3

متن پيشنهادهاي اداري و مالي

4

متن پيشنهادهاي بهره وري و تحول اداري

5

فصل چهارم-پيوستها

6

اسامي نفرات برگزيده در نظام پيشنهادها

7

آئين نامه تفكيك موضوعي پيشنهاد

8

آئين نامه امتيازدهي پيشنهاد

ابتدای صفحه


نظام پيشنهادها سال 85

ابتدای صفحه


مقالات

مقالات فارسی

1

ارزيابي نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي خراسان

2

ايده هايي جهت اجراي نظام پيشنهادها در دانشگاه امام رضا

3

بررسي تاثير اجراي نظام پيشنهادها دردانشگاه علوم پزشكي تبريز

4

بررسي چالش هاي نظام پيشنهادات در دستگاه هاي دولتي ايران

5

بررسي چالش هاي نظام پيشنهادات در دستگاه هاي دولتي ايران 2

6

بررسي عوامل موثر در اجراي مديريت مشاركتي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

7

تاثير ويژگي هاي شخصيتي و خصيصه اي كاركنان بر ميزان مشاركت آنان

8

تدوين الگويي جهت مشاركت اعضاي هيات علمي

9

تفكر خلاق نقاد و نقش آن در نظام پيشنهادها

10

توصيه هايي براي اجراي نظام پيشنهادها

11

چارچوب ملي نظام پيشنهادها

12

راهكارهاي توسعه مديريت مشاركتي در واحدهاي آموزشي

13

رهبري نيروي انساني با تاكيد بر مديريت مشاركتي

14

عوامل موثر موفقيت نظام پيشنهادها در سازمان

15

فرهنگ سازماني و نظام پيشنهادها

16

فرهنگ سازي نظام پيشنهادها در سطح فردي، سازماني و ملي

17

مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغيير

18

مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها

19

مشاركت كاركنان در موسسات چندمليتي

20

مقايسه اثرات اجراي نظام پيشنهادها در دستگاه هاي دولتي

21

موانع استقرار نظام پيشنهادها در دستگاه هاي دولتي

22

نظام پيشنهادها در شهرداري شيراز

23

نظام پيشنهادها در عرصه عمل

24

نقد نظام پيشنهادها در آموزش و پرورش

25

نقش خلاقيت در اعتلاي نظام پيشنهادها

26

نقش مديريت مشاركتي در اثربخشي بيمارستان

27

نقش مديريت مشاركتي در بهبود بهره‌وري

28

نقش نظام پيشنهادها و نقش آن در تاثير شاخص هاي بهره وري

29

نگاهي آسيب شناسانه به نظام پيشنهادها در بخش دولتي ايران

ابتدای صفحه


اسلايد ها

ابتدای صفحه