معرفی- آمار و اطلاعات

مقدمه

امروزه نقش و جايگاه روز افزون آمار و اطلاعات و انسجام آن به عنوان پيش نياز کليه تصميم گيري‌ها، سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بر کسي پوشيده نيست. اهميت اطلاعات آماري در همه امور برنامه‌ريزي، اعم از سياستگذاري، تعيين اهداف، خط ‌‌مشي‌ها، هدايت امور اجرايي و در نهايت ارزيابي ميزان موفقيت و يا نبود آن به قدري مهم است كه بسياري از كارشناسان، اطلاعات آماري را زيربناي برنامه‌ريزي‌ها به شمار مي‌آورند و ايجاد يك نظام كارآمد و موثر در توليد و عرضه آمار را از الزامات اوليه و ضروري در برنامه‌ريزي‌ها قلمداد مي‌كنند. در دانشگاه فردوسي مشهد واحد آمار و اطلاعات با هدف جمع‌آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه تفاسير و مشاوره به گونه‌اي كه كليه افراد، واحدها، و مديران ذي نفع در داخل و خارج دانشگاه بتوانند به راحتي اطلاعات به روز، دقيق و كامل را در تحقيقات، تصميم گيري‌ها و فعاليت‌هاي مربوطه به كار گيرند، تشكيل گرديده است.شرح وظايف

  1. جمع‌آوري تلفيق،‌ طبقه‌بندي، نگهداري، كنترل، بهنگام سازي و تحليل داده‌هاي آماري.
  2. تعيين پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز دانشگاه در زمينه‌هاي مختلف نيروي انساني، تشكيلات، آموزش و ساير ابعاد نظام اداري دانشگاه جهت اطلاع‌رساني به واحدها و مراجع درون و برون دانشگاهي.
  3. تهيه سالنامه آماري دانشگاه و برقراري ارتباط و انجام همكاري‏هاي متقابل با ساير واحدهاي دانشگاه به منظور ارائه آمار و اطلاعات مفيد براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و پاسخگويي دقيق و سريع.
  4. طراحي و تهيه فرمها و پرسشنامه‌هاي آماري مورد نياز.
  5. تحليل، طراحي و توليد گزارش‌هاي آماري مورد نياز مديران دانشگاه.
  6. تدوين و جمع‌آوري شاخص‌هاي آماري در ابعاد مختلف آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي، دانشجويي و برنامه‌ريزي بمنظور اطلاع‌رساني از روند تغييرات ايجاد شده در مقاطع زماني مشخص.
  7. انجام بررسي و مطالعات تطبيقي در زمينه شاخصهاي آماري و مقايسه آن با شاخصهاي ساير دانشگاهها.
  8. بررسي و مطالعه جهت بكارگيري نرم‌افزارهاي آماري مناسب بمنظور ارتقاء و كيفيت پردازش و تحليل اطلاعات و ارائه موثر.

   كاركنان

   نام و نام خانوادگي

   سمت  

   شماره تماس 

   سميه باوفا

   كارشناس مسئول 

   ۰۵۱۱-۸۸۰۲۳۱۷ 

   طيبه فضلي

   كارشناس 

   ۰۵۱۱-۸۸۰۲۳19

   سمانه احسانی

   كارشناس 

   ۰۵۱۱-۸۸۰۲۳۱8

    

    

   ابتداي صفحه