تماس با ما- آمار و اطلاعات

آدرس: مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، پرديس دانشگاه، سازمان مركزي، معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع، واحد آمار و اطلاعات  

رديف

نام و نام خانوادگي  

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

1  

سميه باوفا  

كارشناس مسئول آمار و اطلاعات  

314

38802317

2

طيبه فضلي

كارشناس آمار و اطلاعات

314

38802319

3

سمانه احساني

كارشناس آمار و اطلاعات

314

38802318

 

اطلاعیه ها