گزارش عملکرد- برنامه‌ريزي

 

گزارش عملکرد سال 1390

 

۱- طراحي متدولوژي تدوين برنامه پنجساله، تهيه و بروزرساني كتابچه راهنماي برنامه‌ريزي تفصيلي پنج‌ساله.
۲- طراحي فرم "برنامه‌ريزي تفصيلي پنج‌ساله اول" و تصويب آن در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه.
3- طرح و تصويب متوليان پيشنهادي برنامه‌هاي عملياتي در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه و ابلاغ برنامه‌هاي عملياتي و ليست اسامي كارشناسان همكار به متوليان برنامه‌ها.
4- برگزاري 7 كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي تفصيلي براي معاونت‌هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي، اداري و مالي، پژوهش و فناوري، ‌دانشجويي و فرهنگي، طرح و برنامه و واحدهاي دفتر نظارت و ارزيابي، مديريت همكاري‌هاي علمي ‌بين‌المللي، دفتر رياست و روابط عمومي، مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي و مديريت تربيت بدني.
۵- تعامل و همكاري با متوليان برنامه‌هاي عملياتي در جهت راهنمايي و ارائه اطلاعات مورد نياز براي تكميل فرم‌هاي برنامه‌ريزي تفصيلي
۶- برگزاري جلسات كارشناسي با واحدهاي زير و تهيه نسخه نهايي برنامه‌هاي پنج‌ساله آن‌ها جهت طرح در كميته تلفيق برنامه و بودجه
 
  •  معاونت طرح و برنامه
  •  دفتر نظارت و ارزيابي
  •  مديريت همكاري‌هاي علمي بين‌المللي
  •  دفتر رياست و روابط عمومي
  •  معاونت پژوهش و فناوري
  •  معاونت اداري و مالي
  •  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
  •  معاونت دانشجويي و فرهنگي
  •  مركز اطلاعات،‌آمار و امور رايانه‌اي
  ۷- انجام مطالعات درخصوص ارزيابي برنامه راهبردي دانشگاه با استفاده از كارت امتيازي متوازن
  ۸- تشکيل تيم تحقيقاتي پايش محيط رقابتي و مطالعه مباني نظري هوشمندي رقابتي
  ۹- برنامه‌ريزي به منظور تعيين نوع اطلاعات مورد نياز دانشگاه در استقرار هوشمندي رقابتي.تعيين روش و نحوه جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي هوشمندي رقابتي
  ۱۰- برنامه‌ريزي درخصوص سازماندهي و ارائه اطلاعات دريافتي هوشمندي رقابتي به منظور تصميم‌گيري متوليان
  ۱۱- شناسايي و تعيين رقباي اصلي و فرعي داخلي و خارجي در هوشمندي رقابتي
  ۱۲- شناسايي و اولويت‌بندي ذينفعان داخلي و خارجي دانشگاه
  ۱۳- تعيين روش درگير نمودن واحدهاي دانشگاه در جمع‌آوري اطلاعات مربوط به برنامه‌هاي رقبا و ارائه آن‌ها به تيم پايش محيط رقابتي
  ۱۴- بروزرساني مستمر بخش‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي در سايت معاونت طرح و برنامه
   
   

   

  ابتداي صفحه

   


  گزارش عملکرد سال 1389

   

  1. تهيه و تصويب فاز پنجم پروژه تدوين سند راهبردي با عنوان تعيين راهبردهاي اصلي دانشگاه.
  2. تهيه و تصويب فاز ششم پروژه تدوين سند راهبردي با عنوان تدوين برنامه‌هاي عملياتي دانشگاه.
  3. تهيه گزارش نهايي و خلاصه گزارش مديريتي پروژه تدوين سند راهبردي و ارائه آن به رئيس محترم دانشگاه.
  4. ارائه گزارش پروژه در جلسه هيات رئيسه دانشگاه و تصويب نهايي آن.
  5. بررسي و مطالعه مباني نظري و كتابخانه‌اي برنامه‌ريزي تفصيلي.
  6. بررسي و مطالعه برنامه‌ريزي‌هاي تفصيلي انجام گرفته توسط سازمان‌ها (مطالعات تطبيقي).
  7. تهيه و طراحي مدل برنامه‌ريزي تفصيلي دانشگاه.
  8. برگزاري جلسات با حوزه‌هاي مختلف دانشگاه جهت اخذ نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي آنها در مورد تدوين برنامه تفصيلي.
  9. تهيه و تصويب فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز برنامه‌ريزي تفصيلي پنج‌ساله و يكساله.
  10. تهيه كتابچه راهنماي برنامه‌ريزي تفصيلي پنج‌ساله.
  11. تعيين متوليان پيشنهادي براي برنامه‌هاي عملياتي دانشگاه.
  12. پيش‌‌بيني و طراحي اوليه كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط با برنامه‌ريزي تفصيلي دانشگاه.
  13. نمونه‌سازي چندين برنامه عملياتي در حوزه‌هاي مختلف دانشگاه به منظور رفع ابهامات و اشكالات احتمالي.
  14. ارائه و تصويب مدل برنامه‌ريزي تفصيلي در هيات رئيسه دانشگاه.

  ابتداي صفحه   

  گزارش عملكرد سال 1388

   

  1. برگزاري 4 جلسه شوراي راهبردي جهت بررسي و تأييد اهداف کلان دانشگاه.

  2.  تهيه، بررسي و تاييد گزارش‌هاي فاز دوم پروژه شامل:

  • تبيين انتظار ذينفعان دانشگاه
  • تبيين وضع موجود حوزه دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

  3.  برگزاري جلسات هماهنگي با معاونت‌هاي دانشگاه به منظور اصلاح و تکميل گزارش‌هاي فاز دوم مربوط به هر معاونت.

  4.  تاييد گزارش‌هاي فاز دوم پروژه شامل:

  • تبيين وضع موجود چشم‌انداز، ماموريت، اهداف، نظام مديريت و ساختار سازماني دانشگاه
  • تبيين فرآيندهاي اصلي دانشگاه
  • بررسي محيط بيروني دانشگاه
  • تبيين وضع موجود نظام پژوهشي دانشگاه
  • تبيين وضع موجود روابط عمومي و همكاريهاي بين‌المللي دانشگاه
  • تبيين وضع موجود نظام مديريت منابع انساني دانشگاه
  • تبيين وضع موجود حوزه مالي در دانشگاه
  • تبيين وضع موجود نظام آموزشي دانشگاه

  5.  تاييد چشم‌انداز، مأموريت، ارزشهاي محوري و اهداف كلان دانشگاه.

  6. ارائه گزارش تدوين سند چشم‌انداز، مأموريت، ارزش‌هاي محوري و اهداف کلان دانشگاه در شوراي عمومي دانشگاه توسط مدير پروژه.

  7.  تهيه ليست پيشنهادي عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجي (فرصتها و تهديدهاي) دانشگاه و ارائه به اعضاي شوراي راهبردي جهت بررسي و اظهار نظر، جمع‌آوري و انجام اصلاحات لازم.

  8.  برگزاري جلسه شوراي راهبردي جهت تشريح چگونگي امتيازدهي به فرمها و جداول عوامل داخلي و خارجي و بحث و بررسي توسط اعضاي شورا.

  9. جمع‌آوري فرم‌ها و جداول تكميل شده امتيازدهي به عوامل داخلي و خارجي از اعضاي شوراي راهبردي و جمع‌بندي آن‌ها.

  10.  تهيه، بررسي و تاييد گزارش فاز چهارم پروژه با عنوان ماتريس‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات محيط داخلي و خارجي.

  11. تهيه پيش‌نويس اوليه استراتژي‌هاي اصلي و وظيفه‌اي دانشگاه، ارائه آن به اعضاي شوراي راهبردي جهت بررسي و اظهار نظر و جمع‌آوري نظرات اعضا.

  12. ارائه و بررسي نظرات اعضا در مورد استراتژي‌هاي اصلي و وظيفه‌اي دانشگاه در جلسه شوراي راهبردي و جمع‌بندي آنها.

  13. تهيه پرسشنامه اولويت‌بندي استراتژي‌هاي كلان دانشگاه و برگزاري جلسه شوراي راهبردي جهت تشريح چگونگي تكميل آن.

  14. جمع‌آوري پرسشنامه‌هاي تكميل‌شده مربوط به اولويت‌بندي استراتژي‌هاي كلان دانشگاه و جمع‌بندي آنها.

  15.  برگزاري چندين جلسه شوراي راهبردي جهت بحث و بررسي اولويت‌بندي استراتژي‌هاي كلان دانشگاه و بحث درباره برنامه‌هاي عملياتي.

  16.  ارسال برنامه‌ها و اقدامات اجرايي براي اعضاي شوراي راهبردي جهت بررسي و اظهارنظر و جمع‌آوري نظرات.

  17. شركت در چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك (26 و 27 دي‌ماه).

  ابتداي صفحه


   

  گزارش عملكرد  سال 1387

   

  1. برگزاري 7 جلسه كميته هادي پروژه تدوين برنامه راهبردي.
  2. بررسي و تاييد طرح مديريت پروژه ويرايش 4.
  3. بررسي فهرست اوليه و پيشنهادي دانشگاههاي منتخب و انتخاب 8 دانشگاه به منظور انجام مطالعات تطبيقي.
  4. بررسي و تاييد موضوعات راهبردي قابل جستجو در مطالعه مستندات راهنما.
  5. بررسي گزارش تجميعي اطلاعات ذينفعان در سطح دانشگاه و طرح جمع‌آوري اطلاعات مربوط به تحليل SWT در سطح دانشگاه.
  6. برگزاري 5 جلسه كميته تخصصي برنامه‌ريزي راهبردي به منظور بررسي گزارشهاي دريافتي از شركت ايريسا.
  7. بررسي الحاقيه قرارداد شركت ايريسا.
  8. بررسي و تاييد گزارش تحليل ذينفعان ويرايش 2.
  9. بررسي و تاييد گزارش نهايي مطالعه مستندات راهنما ويرايش 2 و متمم آن.
  10. بررسي گزارش نهايي مطالعات تطبيقي ويرايش 2.
  11. تغيير سازمان پروژه، بررسي گزينه‌هاي مختلف جهت واگذاري مسئوليت پروژه، عقد قرارداد با مدير
  12. جديد پروژه جهت انجام آن به صورت داخلي و تعيين شرح خدمات، اعضاي تيم، مشاورين و سازمان پروژه.
  13. برگزاري جلسات هماهنگي در تهران و مشهد با اعضاي تيم و مشاورين پروژه جهت هماهنگي و تنظيم فعاليتهاي آتي پروژه.
  14. جمع‌آوري و مطالعه منابع:
  • منابع کتبي موردنياز پروژه شامل کتاب، گزارش عملکرد، آيين‌نامه‌ها و ساير مستندات
  • بررسي، مطالعه و استخراج مطالب موجود در وب‌سايت دانشگاه و ساير مؤسسات و سازمان‌ها
  • مراجعه مستقيم به واحدها و گردآوري و استخراج اطلاعات تکميلي مانند فايل‌ها، اطلاعات آماري خاص و غيرمکتوب
  • تهيه، بررسي و تاييد گزارش‌هاي فاز اول پروژه شامل:
  • برنامه‌ريزي راهبردي در دانشگاه‌ها در بستر ادبيات مديريت راهبردي
  • بررسي جايگاه رقابتي دانشگاه فردوسي مشهد در سالهاي 1386-1382
  • مطالعات تطبيقي برنامه‌ريزي راهبردي دانشگاههاي منتخب

  15. برگزاري يك جلسه شوراي راهبردي دانشگاه جهت ارائه پيشرفت كار و تاييد فاز اول پروژه

  16. تهيه و بررسي گزارش‌هاي فاز دوم پروژه شامل:

  • تبيين وضع موجود چشم‌انداز، ماموريت، اهداف و نظام مديريت و ساختار سازماني دانشگاه
  • تبيين فرآيندهاي اصلي دانشگاه
  • تبيين وضع موجود نظام آموزشي دانشگاه
  • تبيين وضع موجود نظام پژوهشي دانشگاه
  • تبيين وضع موجود حوزه مالي در دانشگاه
  • منابع انساني
  • محيط بيروني
  • روابط عمومي و امور بين‌الملل

  17. ارائه پيش‌نويس چشم‌انداز، مأموريت، اهداف بنيادي و ارزشهاي دانشگاه به شوراي راهبردي جهت بحث و بررسي.

  18. - برگزاري 5جلسه شوراي راهبردي دانشگاه جهت بحث و بررسي راجع به چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌هاي محوري دانشگاه

  19. تأئيد چشم‌انداز، مأموريت و ارزشهاي دانشگاه توسط شوراي راهبردي.

  20.  انجام بيش از 110 مصاحبه با هيأت رئيسه، مديران ستادي دانشگاه، رؤسا و معاونين دانشکده‌ها، نمايندگان کارکنان و اساتيد و دانشجويان.

  ابتداي صفحه


   

   

  گزارش عملكرد سال 1386

   

  1. برگزاري 21 جلسه كميته هادي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه.
  2. بررسي مستندات يازده‌گانه طرح مديريت پروژه (خروجي فاز برنامه‌ريزي پروژه)، تاييد اوليه آن، بررسي ويرايشهاي دوم و سوم آن و اعلام كتبي نظرات به مجري.
  3. بررسي و تأييد مستندات مربوط به برگزاري دوره آموزش عمومي براي گروه‌هاي معين.
  4. بررسي طرح مطالعات تطبيقي، تأييد ويرايش سوم آن و تأييد مدل انتخاب كشورها و پنج دانشگاه منتخب جهت انجام مطالعات تطبيقي.
  5. بررسي طرح مطالعه مستندات راهنما، تأييد ويرايش دوم آن، تعيين ليست مستندات مؤثر بر دانشگاه جهت انجام مطالعه و بررسي محورهاي جستجو در مطالعه مستندات راهنما.
  6. بررسي برنامه اجرايي تفصيلي فاز بررسي وضع موجود و تأييد ويرايش سوم آن، بررسي طرح جمع‌آوري اطلاعات ذينفعان و تأييد ويرايش دوم آن، برگزاري جلسه توجيهي براي گروه مرجع تحليل ذينفعان در سطح دانشگاه جهت تكميل نمودن فرم شناسايي ذينفعان توسط آنها و جمع‌آوري فرمهاي مذكور جهت تحليل.
  7. تكميل فرم پژوهشي براي پروژه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
  8. تهيه نرم‌افزار تحت وب "راهنماي برنامه‌ريزي راهبردي براي مؤسسات آموزش عالي" و در اختيار گذاشتن آن براي استفاده دانشكده‌هاي علاقه‌مند (ارديبهشت‌ماه).
  9. انجام مراحل نهايي فرآيند تهيه RFP براي پروژه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه، بررسي پيشنهادات رسيده و انتخاب مجري پروژه.
  10. عقد قرارداد با شركت ايريسا به عنوان مجري پروژه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه (خردادماه).
  11. برگزاري جلسات هماهنگي با نمايندگان مجري و همچنين انتخاب نمايندگان تام‌الاختيار و مديران اجرايي پروژه (تيرماه).
  12. ارسال حدود 700 نامه براي كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت معرفي پروژه به آنان با هدف فرهنگ‌سازي (تيرماه).
  13. دعوت به همكاري از دانشجويان تحصيلات تكميلي براي اجراي پروژه از طريق ارسال پرسشنامه براي كليه مديران گروه‌هاي آموزشي (تيرماه).
  14. تشكيل و برگزاري 3 جلسه كميته هادي پروژه تدوين برنامه راهبردي (مردادماه).
  15. بررسي مستندات ده‌گانه فاز برنامه‌ريزي پروژه (طرح مديريت پروژه) به عنوان خروجي فاز اول پروژه (شهريورماه).

   ابتداي صفحه


    

    

    

   گزارش عملكرد از 6 ماهه دوم سال 1384 تا پايان سال 1385

    

   • تشكيل كميته راهبردي:

   كميته راهبردي دانشگاه با عضويت 16 نفر از اعضاء هيأت علمي صاحب نظر در امر برنامه‌ريزي در تاريخ 9/8/84 تشكيل گرديد و تا اسفند 85، تعداد 57 جلسه برگزار شد.

   • اقدامات اوليه:
   1. دعوت از 8 نفر صاحب‌نظر در امر برنامه‌ريزي راهبردي جهت ارائه نظرات و انتقال تجربيات آنان به كميته راهبردي دانشگاه (دكتر غريبي رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، دكتر عجمي مشاور نيروي انساني توانير، مهندس امامي مدير عامل شركت ايرسا، مهندس حسن‌نژاد مدير عامل شركتي در دبي و مجري طــــرح HIS در بيمارستان رضوي مشهد، حجه‌‌الاسلام نجفي مدير مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي مركز جهاني علــــــوم اسلامي، مهندس اماميه مدير عامل شركت نيكوسگال، دكتر فرهنگي استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران، آقاي سوري مدير عامل شركت پايانه‌هاي صادرات مواد نفتي)
   2. بررسي اقدامات انجام شده در ساير سازمانهاي مشابه با دانشگاه فردوسي مشهد (مانند اعزام دو نفر كارشناس به معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت مطالعه مستندات موجود در امر برنامه‌ريزي راهبردي، مكاتبه و تماس گسترده با ساير دانشگاهها)
   3. مأموريت مطالعاتي 3 هفته‌اي آقاي دكتر شيرازي به انگلستان، گفتگو با متخصصان و دست‌اندركاران آموزش عالي آن كشور، بازديد از چندين دانشگاه، انجام مطالعات گسترده در زمينه برنامه‌ريزي راهبردي، جمع‌آوري اسناد و منابع كليدي در اين زمينه و ارائه گزارش نتايج سفر به صورت مجلد (حدود 1500 صفحه)
   4. بازديد رياست محترم دانشگاه و هيأت همراه از مجتمع فولاد مباركه و مذاكره با شركت مجري طرح تحول سازماني در اين مجتمع
   5. مشورت و مذاكره با افراد صاحب نظر در عرصه تحول سازماني در سازمانهاي آموزشي- پژوهشي و صنعت
   • آماده‌سازي و بسترسازي فرهنگي:
   1. تشكيل زير كميته بسترسازي فرهنگي
   2. تدوين مجموعه "مروري بر چشم‌انداز، رسالت، ارزشهاي محوري و اهداف كلان چند دانشگاه منتخب جهان" به منظور شناخت اهميت موضوع و الگوبرداري احتمالي و ارسال آن براي 140 تن از مديران دانشگاه جهت اظهارنظر، جمع‌آوري فرمهاي نظرسنجي و جمع‌بندي نظرات
   3. قرار دادن فيلم و مطالب آموزشي بر روي سايت دانشگاه
   4. تهيه حدود 30 فيلم آموزشی و 20 جلد کتاب در زمينه برنامه‌ريزی راهبردي و مديريت
   • شناسايي، ارزيابي و انتخاب مشاور:
    1. تهيه RFP و تصويب آن در كميته راهبردي، قراردادن آن بر روي سايت دانشگاه به همراه فراخوان تدوين برنامه راهبردي دانشگاه
    2. ارسال نامه به همراه  RFPبه چند شركت مشاور مورد تأييد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و همچنين داراي رتبه بالا در رتبه‌بندي شوراي عالي انفورماتيك در ايران جهت ارسال طرح پيشنهادي (پروپوزال) خود بر اساس خواسته‌ها و انتظارات مندرج در RFP.
    3. ارزيابي شركتها بر اساس دستورالعمل شناسايي، ارزيابي و انتخاب مشاوران در چند مرحله شامل امتيازدهي به پروپوزالها، ساختار شركت، كميت پروژه‌هاي انجام شده و در حال انجام و ميزان رضايت كارفرمايان كه هر كدام از اين پارامترها خود داراي زيرپارامترهايي با امتياز مشخص مي‌باشند و براي به دست آوردن اطلاعات آن مكاتبات گسترده‌اي با شركتها و كارفرمايان آنها صورت گرفته است.
    4. مشخص كردن دو شركت برتر با بالاترين امتياز، انجام مذاكرات و مكاتبات با آنها در زمينه فازبندي و نحوه اجراي پروژه، تخمين هزينه كل، تحليل هزينه‌ها و نقش دانشگاه در انجام پروژه، دعوت از آنها براي شركت در جلسات كميته راهبردي، تهيه مقايسه تطبيقي بين پيشنهاد دو شركت، انتخاب اولاً بين گزينه انجام پروژه توسط شركت بيروني يا خود دانشگاه و ثانياً بين دو شركت مشاور برتر به روش  AHPو به وسيله طراحي فرمهاي مربوطه، وارد كردن اطلاعات فرمها در نرم‌افزار  Expert Chice و استخراج نتيجه.

   ابتداي صفحه

   اطلاعیه ها