دستاوردها - برنامه‌ريزي

 

برنامه ریزی

     
    • شیوه نامه تدوین برنامه 5 ساله دانشگاه های شمال شرق کشور
    • شیوه نامه بازنگری سند راهبردی
     
    • شیوه نامه مشارکت دانشکده ها در فرآیند بازنگری سند راهبردی دانشگاه
     
     
     

 هوشمندی رقابتی