دستاوردها - برنامه‌ريزي

 

برنامه ریزی

    • شیوه نامه تدوین برنامه 5 ساله دانشگاه های شمال شرق کشور
    • شیوه نامه بازنگری سند راهبردی
    • شیوه نامه مشارکت دانشکده ها در فرآیند بازنگری سند راهبردی دانشگاه

 هوشمندی رقابتی

نظام های رتبه بندی بین المللی