بانک دانش- برنامه‌ريزي

 

  

سطح كلان (كشور، استان خراسان و شهرستان مشهد)


 • سند چشم‌انداز بيست ساله كشور جمهوري اسلامي ايران
 • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1388-1384)
 • الزامات سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-CD
 • موارد مربوط به دانشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384)
 • فرآيند تدوين، تصويب و مراحل عملياتي برنامه چهارم توسعه كشور
 • برنامه‌هاي آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد (دولت رجا)
 • برنامه معاونت پژوهشي رياست جمهوري براي تكميل چرخه نوآوري، سخنرتني دكتر واعظ‌زاده- CD
 • ضوابط ملي آمايش سرزمين (1383)
 • سند ملي توسعه كشاوري
 • سند تفضيلي نظام جامع توسعه تربيت‌بدني و ورزش كشور
 • نقشه جامع علمي كشور(پيش نويس سوم)
 • سند توسعه علمي كشور (پيش نويس)
 • خلاصه برنامه كوتاه‌ مدت استراتژيك بيوانفورماتيك كشور
 • برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خراسان رضوي
 • طرح تدوين راهبردهاي توسعه صنعتي استان خراسان مرداد 1385
 • برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خراسان رضوي (1383-1379
 • طرح توسعه بلند‌مدت استان خراسان (سازمان مديريت استان 1382)
 • نظريه پايه توسعه استان خراسان رضوي (مصوب شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان مورخ 3/11/83 و ويرايش جديد تهيه شده توسط مركز ملي آمايش سرزمين)
 • مستندات سند توسعه بلند‌مدت استان در بخش آموزش عالي و تحقيقات (سازمان مديريت استان 1382)
 • سند توسعه بخش كشاورزي استان خراسان رضوي در برنامه چهارم توسعه
 • استراتژي توسعه صنعت استان خراسان رضوي
 • سند توسعه شهرستان مشهد
 • آموزش عالي و تحقيقات در شهرستان مشهد

ابتدای صفحه


سطح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 • برنامه راهبردي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، گزارش مقدماتي (شهريور 1386)
 • رسالت‌ها و خط‌مشي‌هاي نظام آموزش عالي براي ايران 1400
 • نظام پيشنهادي برنامه‌ريزي توسعه بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري (برنامه پنجم توسعه 1393-1389)
 • برنامه چهارم توسعه بخش آموزش عالي (پيشنهادي)
 • سند ملي توسعه بخش آموزش عالي در برنامه چهارم توسعه، ويراست نهايي، تيرماه 1384
 • برنامه پيشنهادي براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مرداد 1384)
 • محورهاي اصلي هم‌انديشي تحول در مديريت نظام علم و فناوري: گامي براي تحقق سند چشم‌انداز كشور(خرداد 1384)
 • سياست‌ها و راهبردهاي علم، فنّاوري و فرهنگ (جلد اول و جلد دوم)
 • موادي از قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با توسعه علوم و فناوري (سال 1381)
 • آئين كار و ميثاق مشترك وزارت علوم شهريور 1380
 • نظام‌نامه شوراي راهبري تحقق قانون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و احكام برنامه چهارم توسعه كشور (مهر 1383)
 • چكيده سخنراني مديريت راهبردي و بهره‌وري در آموزش عالي در چهل و ششمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي-تحقيقاتي در دانشگاه مازندران R
 • مديريت استراتژيك و جايگاه آموزش عالي در نظام اسلامي R
 • اهم سياستها و فعاليتهاي آموزشي انجام شده در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (1384)
 • بررسي مراحل تحول دانشگاه در ايران 1379 (مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي)
 • طرح جامع آموزشي دانشگاه‌ها (1382)
 • سند توسعه‌بخشي پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
 • راهبردها و برنامه‌هاي معاونت فرهنگي- اجتماعي وزارت علوم (1385-1390)
 • اطلاعات طرح برنامه‌ريزي استراتژيك دفتر امور رايانه‌اي وزارت علوم-‌CD
 • دانشگاه اسلامي رسالتها، اصول و راهبردها (دبيرخانه شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي)
 • برنامه‌هاي چهار ساله معاونت طرح و توسعه وزارت علوم (بهمن 1380)
 • برنامه‌هاي پيشنهادي بسيج اساتيد به وزير جديد آموزش عالي

ابتدای صفحه


دانشگاهها

 • طرح توسعه دانشگاه تربيت معلم سبزوار در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (زمستان 1385)
 • طرح توسعه بلندمدت دانشگاه حکيم سبزواري
 • چشم‌انداز توسعه (بيست ساله) دانشگاه شهيد بهشتي (زمستان 1382)
 • برنامه پنج ساله دانشگاه شهيد بهشتي (1390-1385)
 • خلاصه‌اي از طرح جامع اطلاعاتي دانشگاه شهيد بهشتي
 • برنامه ‌استراتژيك و برنامه پنجساله دانشگاه تهران (1389-1384)
 • طرح پيشنهادي برنامه‌ريزي راهبردي 20 ساله دانشگاه صنعتي اميركبير (بهمن1384)
 • برنامه راهبردي 20 ساله دانشگاه صنعتي اميركبير
 • طرح جامع آموزشي، پژوهشي و عمراني دانشگاه بجنورد (پنج ساله، 1389-1384)
 • برنامه ‌راهبردي دانشگاه تربيت معلم 1384-1381
 • آئين كار و ميثاق مشترك وزارت علوم زمستان 1380 )رئوس برنامه‌هاي اجرايي دانشگاه تهران)
 • طرح جامع آموزشي- پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي
 • برنامه استراتژيك دانشگاه يزد
 • كليات برنامه جامع توسعه آموزشي دانشگاه شهيد باهنر (برنامه ده ساله) آذر 1379
 • برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1379
 • مروري بر چشم انداز، رسالت، ارزش‌ها و اهداف كلان چند دانشگاه منتخب جهان
 • گزارش سفر به انگلستان (مأموريت مطالعاتي برنامه‌ريزي استراتژيك در آموزش عالي انگلستان) مرداد85

ابتدای صفحه


دانشگاه‌هاي علوم پزشكي

 • برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان
 • سند سياست راهبردي و اهداف كلان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در حوزه آموزش و تحقيقات
 • برنامه‌ريزي استراتژيك حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با نگاهي به برنامه عملياتي سال 1386
 • برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 • برنامه استراتژيك مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1382)
 • برنامه پنج ساله دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم اسفند 1379
 • سند نهايي برنامه بلند‌مدت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 • برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 • برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 • برنامه استراتژيك اداره آمار دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و برنامه استراتژيك مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 • گزارش مرحله دوم تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
 • برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان

ابتدای صفحه


ساير مؤسسات و مراكز

 • سند راهبردي مركز جهاني علوم اسلامي
 • پيشينه تحقيق (بررسي وضعيت برنامه‌ريزي استراتژيك در خصوص مراكز تحقيقاتي و پژوهشي به طور مختصر)
 • برنامه راهبردي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ارديبهشت 1383)
 • سند راهبردي مركز جهاني علوم اسلامي
 • نگاهي به چشم‌انداز، رسالت و اهداف چند دانشگاه و مؤسسه ديني مهم دنيا
 • Five-Year Strategic Plan (ifr)
 • Establishing a New Framewrk fr Success in Resurce-rich Regins-CD

ابتدای صفحه


سطح دانشگاه فردوسي مشهد

 • برنامه 5 ساله دانشگاه فردوسي مشهد (1390-1386)
 • پيش‌درآمدي بر برنامه 5 ساله دانشگاه فردوسي مشهد (1390-1386(
 • برنامه راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مركز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌اي دانشگاه فردوسي مشهد) خرداد 86
 • تدوين راهبرد مالي دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 1385
 • برنامه‌هاي اجرايي دانشگاه جهت عملياتي كردن محورهاي اعلام شده در برنامه پيشنهادي وزير (آبان 1384)
 • رويكرد آينده دانشگاه در حوزه‌هاي مختلف (برنامه‌ها و اقدامات پيش‌بيني شده براي آينده)
 • سياستها و راهبردهاي توسعه 10 ساله دانشگاه فردوسي مشهد (مهرماه 1382)
 • راهبردهاي برنامه‌اي دانشگاه فردوسي مشهد (در پاسخ به نامه 18/6/80 مقام وزارت)
 • خطوط كلي سياستها و راهبردهاي كلان دانشگاه فردوسي مشهد (سال 1378 و سال 1379)
 • مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي استراتژيك دانشگاه فردوسي (1376)
 • راهبردهاي دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص سياستهاي اجرايي اسلامي شدن مراكز آموزشي
 • طرح تحقيقاتي برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي بر اساس الگوي توسعه آموزش عالي كشور (مجري: آقاي دكتر اسماعيل آيتي)
 • گزارش مرحله اول (آمار، شاخصها و تحليل وضعيت و روند حركت آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس الگوي توسعه آموزش عالي كشور در سالهاي 1369-1358)
 • جلد اول: دانشكده ادبيات
 • جلد دوم: دانشكده علوم تربيتي
 • جلد سوم: دانشكده علوم اداري و اقتصادي
 • جلد چهارم: دانشكده الهيات و معارف اسلامي
 • جلد پنجم: دانشكده مهندسي
 • جلد ششم: دانشكده علوم
 • جلد هفتم: دانشكده كشاورزي
 • جلد هشتم: گروه علوم انساني
 • جلد نهم: اطلاعات كلي دانشگاه (اطلاعات آموزشي، اطلاعات پژوهشي)
 • گزارش مرحله دوم (تعيين اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي)
 • گزارش مرحله سوم (تعيين نيروها و امكانات براي نيل به اهداف مرحله دوم)
 • بخش اول: دانشكده‌ها
 • بخش دوم: واحدهاي ستادي

واحدهاي تابعه دانشگاه فردوسي مشهد:

 • برنامه راهبردي دانشكده علوم اداري و اقتصادي (بهمن 1385)
 • خط‌مشي و برنامه 5 ساله گروه علوم تربيتي آغاز مهر 1384
 • مركز آموزشهاي حرفه اي، تخصصي و اموردوره هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه فردوسي مشهد
 • جلد اول: برنامه پنج ساله 1387-1383
 • جلد دوم: گزارش عملكرد دو ساله اول برنامه پنج‌ساله (1384-1383) و بازبيني برنامه‌ براي سالهاي 1386-1385
 • جلد سوم: گزارش عملكرد دو ساله اول برنامه پنج‌ساله (1384-1383) و بازبيني برنامه‌ براي سالهاي 1386-1385
 • جلد چهارم: گزارش عملكرد سال 1387
 • جلد پنجم: سند راهبردي كالج دانشگاه (بازبيني ماموريت، شرح وظايف و چشم‌انداز كالج دانشگاه و برنامه سه‌ساله 1388-1390)
 • برنامه پنج ساله كالج دانشگاه، جلد اول (1387-1383)
 • گزارش عملكرد دو ساله اول كالج دانشگاه از برنامه پنج‌ساله (1384-1383) و بازبيني برنامه‌ براي سالهاي     1386-1385
 • برنامه راهبردي روابط عمومي دانشگاه
 • برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت ستادي امور دانشجويي دانشگاه فردوسي سال (1386-1385)
 • برخي اهداف و برنامه‌هاي كيفي معاونت‌هاي دانشگاه
 • مطالعات راهبردي دانشگاه نيشابور

ابتدای صفحه


عمومي

 • كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك- CD
 • سومين كنفرانس (19 و 20 آبان 87)
 • آ شنايي با نرم افزار برنامه‌ريزي راهبردي براي دانشگاهها – CD
 • آرمان مشترك و فرآيند دستيابي به آن (محمود عجمي)
 • كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي
 • كارگاه آموزشي نظام برنامه‌ريزي استراتژيك با تأكيد بر برنامه 5 ساله شهرداريها
 • كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيك و تدوين اولين برنامه راهبردي دانشگاه شيراز، 1385
 • دوره آموزشي مديريت راهبردي-CD
 • ‍راهبردهاي مديريت، دكتر حسين رحمان‌سرشت-‍‍CD
 • تعالي در مديريت مالي با استفاده از مدل سنجش متوازن
 • (Balanced scre card)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
 • عارضه‌يابي در شركت پايانه‌هاي نفتي توسط يك شركت خارجي، 1383-CD
 • اصول برنامه ريزي - CD
 • T فقط فهرست مطالب در معاونت طرح و برنامه موجود است. اصل كتب در دانشكده تربيت‌بدني موجود مي‌باشد.
 • R موجود در معاونت پژوهشي
 • S موجود در معاونت دانشجويي و فرهنگي
 • S موجود در معاونت دانشجويي و فرهنگي

ابتدای صفحه