معرفی- ارزيابي عملكرد

مقدمه

.

مؤسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، با هر چشم‌انداز، مأموريت، رسالت و اهدافي؛ نهايتاً در يک قلمرو ملي و يا بين‌المللي عمل مي‌کنند و ملزم به پاسخ‌گويي به مشتريان، ارباب‌رجوع و ذي‌نفعان هستند تا بتوانند هدف خود را كه اجراي کامل و دقيق وظايف قانوني و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالي کشور است محقق سازند. بنابراين، بررسي نتايج عملکرد، يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي‌شود. درصورتي که ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و به طور صحيح و مستمر انجام شود، موجب ارتقاء پاسخ‌گويي سازمان‌ها و اعتماد عمومي به عملکرد آنها مي‌گردد. همچنين موجب ارتقاي مديريت منابع، رضايت مشتري، کمک به توسعه ملي، ايجاد قابليت‌هاي جديد، پايداري و ارتقاي کلاس جهاني سازمان‌ها مي‌گردد.

 

ارزيابي عملکرد در بعد سازماني معمولاً مترادف با اثربخشي فعاليت‌هاست. منظور از اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه‌ها با ويژگي کارا بودن فعاليت‌ها و عمليات است. اگر در ساده‌ترين تعريف، نسبت داده به ستاده را کارايي بدانيم، نظام ارزيابي عملکرد در واقع ميزان کارايي تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي دهد.
هرچه را که نتوانيم اندازه‌گيري کنيم نمي‌توانيم کنترل کنيم و هرچه را که نتوانيم کنترل کنيم مديريت آن امکان‌پذير نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل‌هاي سازماني، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گيري است و از اين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملکرد قابل تصور نمي‌باشد.
در همين راستا واحد ارزيابي عملكرد  در معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد شده است. به طور كلي اقدامات اين واحد در دو قالب "ارزيابي دروني" و "ارزيابي بيروني" تعريف مي‌شود كه در ادامه به اختصار آن‌ها را معرفي مي‌نماييم

 

nemoo_arzyabi_91_10

 •  ارزيابي دروني

در اين نوع ارزيابي واحدهاي دانشگاه و هم‌چنين منابع انساني توسط معاونت طرح و برنامه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. ارزيابي دروني عبارتند از:

1) ارزيابي واحدها

 •  مدل تحليل فراگير داده‌‌ها (DEA)

در اين مدل، عملكرد هر واحد (گروه/ دانشكده) براساس ميزان كارايي آن (نسبت ستانده‌هاي آموزشي و پژوهشي واحد به جمع هزينه‌هاي صرف شده براي آن واحد) محاسبه مي‌گردد.

فرايند محاسبه كارايي گروه‌ها و دانشكده‌ها

نهاده‌ها و ستانده‌هاي آموزشي و پژوهشي

 •  مدل طراحي شده بر اساس ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اين مدل براساس مدل ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طراحي گرديده است. كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها، دانشكده‌ها و گروه‌ها در اين ارزيابي شركت داده‌ مي‌شوند.

عناوين شاخص‌هاي مدل 2 ارزيابي (آموزشي و پژوهشي)

2) ارزيابي منابع انساني

 •  ارزيابي عملكرد مديران گروه‌هاي آموزشي

اين نوع ارزيابي هم‌اكنون توسط معاونت طرح و برنامه و به ياري دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در حال طراحي بوده و اميد است با اتمام آن بتوان تمامي مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه را ارزيابي نمود. اين ارزيابي بر اساس مدل ارزيابي 360 درجه‌اي بوده و علاوه بر ارزيابي فرد توسط خود، مقامات مافوق، زيردستان، همكاران و ارباب رجوعان، در خصوص برخي از گويه‌ها از مستندات و سوابق موجود در دانشگاه نيز استفاده مي‌گردد. لازم به ذكر است پس از اتمام اين طرح، معاونين دانشكده‌ها، رؤساي دانشكده‌ها، مديران ستادي و معاونين دانشگاه نيز طي طرح‌هاي جداگانه‌اي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

 • ارزيابي عملكرد كاركنان غيرهيأت علمي

اين نوع ارزيابي در سال 1390 براي تمامي كاركنان دانشگاه با يك فرم يكسان و به تفكيك دو دسته شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي انجام گرديده است ولي هم‌اكنون طرحي در معاونت طرح و برنامه و با مديريت يكي از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در حال اجراست كه طبق آن هر يك از مشاغل دانشگاه به‌طور جداگانه و با يك فرم خاص ارزيابي خواهند شد. اين طرح شامل مراحل مختلفي از جمله تهيه پيشنهاده‌ و تشكيل تيم پژوهش، شناسايي، احصا و تصويب عناوين شغلي موجود در دانشگاه و شرح وظايف مربوط به هر يك از مشاغل، شناسايي مؤلفه‌ها، معيارها و شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و اعتبارسنجي آن‌ها، ساخت ابزار متناسب با روش جمع‌آوري داده، تهيه بسته جامع ارزيابي عملكرد كاركنان، تدارك شرايط اجراي ارزيابي، آماده‌سازي بستر فرهنگي و در نهايت اجراي ارزيابي مي‌شود.

 • ارزيابي بيروني

در اين ارزيابي دانشگاه فردوسي مشهد توسط سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرادست (استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام و شورای عالی انقلاب فرهنگی) ارزيابي مي‌گردد. اين نوع ارزيابي را مي‌توان در دوسطح تعريف نمود:

1) در سطح استان

استانداري خراسان رضوي سالانه دستگاه‌هاي اجرايي تحت پوشش خود (از جمله دانشگاه فردوسي مشهد) را براساس شاخص‌هاي عمومي و شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي مي‌نمايد.

2) در سطح كشور

 •  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اين وزارت سالانه دانشگاه‌هاي دولتي سراسر كشور را براساس شاخص هایی در پنج بخش ارزيابي نموده و دانشگاه‌ها را براساس نتايج ارزيابي رتبه‌بندي مي‌نمايد.

 • پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

اين پايگاه كليه دانشگاه‌هاي سراسر كشور اعم از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، پيام‌نور و مؤسسات تحقيقاتي كشور را سالانه با پنج معيار آموزشي ، پژوهشي ، وجهه بين‌المللي ، تسهيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي ارزيابي مي‌نمايد.

 • ارزيابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

در اين ارزيابي دانشگاه‌هاي سراسر كشور به تفكيك هر وزارت‌خانه و براساس شاخص‌هاي انساني، پژوهش و فناوري، آموزشي، دانشجويي ، فرهنگي و اداري و مالي  سنجش مي‌شوند.

 

  ابتداي صفحه


   

  شرح وظايف

   

  1. بررسي و تعيين سالانه محورهاي ارزيابي عملكرد.
  2. شناسايي و تدوين سالانه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد.
  3. اندازه‌گيري مستمر شاخص‌ها در هر دوره ارزيابي.
  4. بررسي شاخص‌هاي اندازه‌گيري شده در هر دوره ارزيابي و تحليل نقاط قوت و ضعف.
  5. ارائه نتايج ارزيابي عملكرد و تحليل‌هاي هر دوره و پيگيري دريافت برنامه‌هاي بهبود.
  6. بررسي برنامه‌هاي بهبود و ابلاغ برنامه‌هاي مصوب.
  7. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي بهبود.
  8. تهيه گزارشات مديريتي از نتايج ارزيابي‌ها و ارسال به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه.
  9. برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي ارزيابي عملكرد.
  10. تهيه آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي مرتبط با موضوعات ارزيابي عملكرد و در صورت لزوم اطلاع‌رساني آن‌ها.
  11. بروزرساني اطلاعات واحد ارزيابي عملكرد بر روي سايت معاونت طرح و برنامه دانشگاه.
  12. جمع‌آوري اطلاعات و مستندات شاخص‌هاي ارزيابي سازمان‌هاي فرادست (استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ...).
  13. آماده‌سازي و ارسال اطلاعات و مستندات شاخص‌ها به سازمان‌هاي ارزيابي كننده.
  14. بررسي و تحليل نتايج ارزيابي دريافت‌شده و تعيين نقاط ضعف دانشگاه براساس امتيازات مكتسبه.
  15. تهيه گزارشات مديريتي از نتايج تحليل‌ها و ارزيابي‌ها و ارائه‌ به مراجع تصميم‌گيري در دانشگاه.
  16. بررسي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي ارزيابي و در صورت لزوم تهيه مستندات موردنياز.
  17. همكاري و تعامل با واحد ارزيابي عملكرد در ساير دانشگاه‌ها و سازمان‌ها.

  ابتداي صفحه


  كميته/ شورا

  شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه

  ترکیب 

  سمت 

  رئیس

  رئیس دانشگاه 

  دبیر 

  معاون طرح و برنامه 

  اعضا 

  معاونین دانشگاه و سه نفر از اعضای هیات علمی متخصص در حوزه ارزیابی

  ابتداي صفحه


   

  كاركنان

  رديف  

  نام و نام خانوادگي  

  سمت

  شماره اتاق  

  تلفن  

  1  

  وجيهه معافيان

  كارشناس ارزيابي عملكرد

  305 

  38802312

  2

  سمیرا ابراهیمی فر

  كارشناس ارزيابي عملكرد

  305

  38802315

  ابتداي صفحه

  اطلاعیه ها