تماس با ما- بودجه

آدرس: مشهد، ميدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، پرديس دانشگاه، سازمان مرکزی، معاونت طرح و برنامه، واحد بودجه

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

1

دکتر یعقوب مهارتی

مدير برنامه و بودجه

307

38802300

2

سعید بهزادیفر

معاون مدیر برنامه و بودجه

315

38802313

3

ناعمه حامدی نیا

کارشناس بودجه

306

38802330

4

مريم نوری

کارشناس بودجه

306

38802310

اطلاعیه ها