گزارش عملکرد- ارزيابي عملكرد


  گزارش عملکرد سال 1390

  1- ارزيابي و رتبه‌بندي دروني:

  • مدل ارزيابي گروه‌ها و دانشكده‌هاي دانشگاه براساس روش تحليل فراگير داده‌ها (DEA)
   • بازنگري شاخص‌هاي آموزشي با نماينده معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي و تغيير عناوين و محتواي شاخص‌ها و افزايش آن‌ها از 3 به 4 شاخص
   • بازنگري شاخص‌هاي پژوهشي با نماينده معاونت پژوهش و فناوري و تغيير عناوين و محتواي شاخص‌ها و افزايش آن‌ها از 8 به 13 شاخص
   • برگزاري 14 جلسه كميته راهبري مدل
   • محاسبه كارايي 54 گروه‌ و 11 دانشكده‌ طي دوره‌ ارزيابي 89-87
   • ارسال نتايج كارايي به گروه‌ها و دانشكده‌ها
  • مدل ارزيابي واحدهاي پژوهشي دانشگاه
   • بررسي مدل‌‌هاي ارزيابي ساير دانشگاه‌ها
   • طراحي مدل مطلوب (تدوين شاخص‌ها)
  • مدل ارزيابي كاركنان
   • بررسي مدل‌‌هاي ارزيابي ساير دانشگاه‌ها، بخشنامه"شماره 11942/200 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور." و طرح مطالعاتي "نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد".
   • طراحي مدل اولیه، بررسي و تصويب در 6 جلسه كميته تخصصي شوراي نظارت و ارزيابي و ارائه به معاونت اداري و مالي جهت اجرا براي سال 1390.
  • مدل علم‌سنجي
   • بررسي مدل‌‌هاي علم‌سنجي در دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور
   • پيشنهاد اقدامات اجرايي براي برنامه‌هاي عملياتي مرتبط با علم‌سنجي و ارائه به دفتر برنامه‌ريزي
   • تعامل و ارتباط با پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) درخصوص مباحث علم‌سنجي
   • استفاده از متخصصين و اساتيد مجرب و آگاه به مباحث علم‌سنجي، رتبه‌بندي و ارزيابي به منظور طراحي مدل علم‌سنجي
   • برگزاري 6 جلسه كميته تخصصي علم‌سنجي به ميزان 48 نفرساعت

  2- ارزيابي و رتبه‌بندي بيروني:

  • جمع‌آوري مستندات و اطلاعات موردنياز ارزيابي عملكرد سال 1389 دانشگاه بر مبناي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و ارسال به استانداري خراسان رضوي.
  • بررسي نتايج ارزيابي دريافت شده از استانداري، تحليل نقاط ضعف و قوت دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود طي جلساتي با متوليان شاخص‌‌ها.
  • جمع‌آوري مستندات و اطلاعات موردنياز ارزيابي عملكرد سال 1389 دانشگاه بر مبناي:
   • شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
   • شاخص‌هاي آموزشي، انساني، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و مالي و ارسال به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
   • شاخص‌هاي آموزشي، پژوهشي، بين‌المللي، تاثير اجتماعي- اقتصادي و تسهيلات و ارسال به پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC).
  • جمع‌آوري و بررسي نتايج ارزيابي موسسه بين‌المللي QS در سال 2011 (در ماه‌هاي مي، جولاي و دسامبر)، موسسه بين‌المللي ARWU در سال 2011 ،موسسه بين‌المللي THE در سال 2011 ، موسسه بين‌المللي URAP در سال‌هاي 2010 و 2011، موسسه بين‌المللي وبومتريك WR در سال‌هاي 2011و 2012، موسسه بين‌المللي SIR در سال 2011 و تهيه گزارش مقايسه‌اي نتايج ارزيابي و ارسال به مراجع تصميم‌گيري و همچنين درج در سايت معاونت طرح  و برنامه.
  • جمع‌آوري و بررسي نتايج ارزيابي وبومتريك مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري در سال 89 و تهيه گزارش ارزيابي و ارسال به مراجع تصميم‌گيري و همچنين درج در سايت معاونت طرح  و برنامه.
  • تهيه گزارشي از وضعيت توليد علم در ايران و وضعيت جايگاه علمي محققان ايراني جهت درج آن در سايت معاونت طرح و برنامه.
  • تهيه گزارشي از وضعيت توليد مقاله دانشگاه فردوسي مشهد در پايگاه اطلاعاتي SCOPUS و ارسال به مديران دانشگاه و همچنين درج در سايت معاونت طرح و برنامه.
  • همكاري و تعامل مستمر با واحد ارزيابي عملكرد در دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، ‌اميركبير، خواجه نصير، صنعتي اصفهان، مازندران، كاشان، سبزوار، نيشابور، علوم پزشكي مشهد، بيرجند، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، انجمن آموزش عالي ايران، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استانداري خراسان رضوي، دفتر ارزيابي و رسيدگي به شكايات وزارت علوم، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت، مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري جهت تبادل تجربيات.
  • بروز رساني اطلاعات واحد ارزيابي عملكرد در سايت معاونت طرح و برنامه.

  ابتدای صفحه

   


   

  گزارش عملکرد سال 89

  1- براساس مدل سنجش كارايي واحدهاي مشابه (DEA)
   
  • سنجش كارايي 49 گروه دانشگاه براساس 12 شاخص آموزشي و 16 شاخص پژوهشي و اطلاعات دوره‌هاي 87-85 و 88-86 و ارسال نتايج به رياست و معاونين دانشگاه، روسا و معاونين دانشكده‌ها و مديران گروه‌ها
  • سنجش كارايي 10 دانشكده براساس 12 شاخص آموزشي و 16 شاخص پژوهشي و اطلاعات دوره‌ 88-86 و ارسال نتايج به رياست و معاونين دانشگاه، روساو معاونين دانشكده‌ها و مديران گروه‌ها
  • تشريح مدل ارزيابي در جلسه شوراي دانشگاه و جلسه مديران گروه‌ها
  2- بر اساس مدل ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
   
  • جمع‌آوري و ارائه مستندات و اطلاعات موردنياز جهت ارزيابي عملكرد سال 1388 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  • ارزيابي عملكرد 49 گروه دانشگاه براساس 8 شاخص آموزشي و 4 شاخص پژوهشي و اطلاعات سال‌هاي 87 و 88 و ارسال نتايج به رياست و معاونين دانشگاه، روسا و معاونين دانشكده‌ها و مديران گروه‌ها
  • ارزيابي عملكرد 10 دانشكده براساس 8 شاخص آموزشي و 4 شاخص پژوهشي و اطلاعات سال‌هاي 87 و 88 و ارسال نتايج به رياست و معاونين دانشگاه، روساو معاونين دانشكده‌ها و مديران گروه‌ها
  • ارزيابي عملكرد 5 معاونت دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي، براساس 30 شاخص اختصاصي و 45 شاخص عمومي و اطلاعات سال 87 و ارائه نتايج در هيات رئيسه دانشگاه
  3- ارائه مستندات و اطلاعات موردنياز جهت ارزيابي عملكرد سال 1388 دانشگاه به استانداري
  4- ارائه مستندات و اطلاعات موردنياز جهت ارزيابي عملكرد سال 1388 دانشگاه به پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

   

   

  ابتدای صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 88

  ارزيابي عملكرد دانشگاه (بيروني):

  1- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به پرسشنامه وزن‌دهي داده‌هاي شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملکرد دانشگاه در سال 1387 و ارسال آن به سازمان سنجش و آموزش كشور.

  2- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال 1387 و ارسال آن به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و سازمان سنجش و آموزش كشور.

  3- گردآوري و تدوين اطلاعات و مستندات مربوط به شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1387 (ويرايش اول، دوم و سوم) و ارسال نهايي آن در تاريخ 4/6/1388 به سازمان سنجش و آموزش كشور.

  4- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1387 و ارسال آن به استانداري خراسان رضوي.

  5- برگزاري جلسه‌اي جهت ارائه مستندات لازم توسط واحدهاي دانشگاه در خصوص شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1387 به ارزيابان استانداري در تاريخ 28/4/1388.

  6- اصلاح و به‌روز رساني نمودارهاي نتايج ارزيابي عملكرد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي جهت نمايش بر روي سايت معاونت با توجه به دريافت نتايج نهايي از استانداري خراسان رضوي در تاريخ 2/6/1388.

  7- شركت در سومين كارگاه آموزشي ارزشيابي عملكرد دانشگاه‌هاي کشور برگزار شده توسط سازمان سنجش و آموزش كشور.

  ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي:

  1- نهايي سازي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي پس از انجام مشاوره‌هاي لازم.

  2- تكميل اطلاعات مورد نياز و پر كردن خلاهاي اطلاعاتي موجود در بانك اطلاعاتي.

  3- ارسال يك نسخه از اطلاعات خام (پردازش نشده) به مديران محترم گروه‌هاي آموزشي براي اظهار نظر پيرامون صحت و سقم آن.

  4- اعمال اصلاحات مورد نظر مديران گروه‌ها در بانك اطلاعاتي.

  5- تهيه نرم افزار مورد نياز پروژه.

  6- ورود اطلاعات به نرم‌افزار و دريافت اولين نسخه خروجي.

  7- تجزيه و تحليل خروجي نرم‌افزار و كشف اشتباهات موجود در بانك اطلاعاتي.

  8- اصلاح بانك اطلاعاتي و آماده‌سازي آن جهت محاسبات و تجزيه و تحليل نهايي.

  9- تهيه و ارائه گزارش نهايی سنجش کارايی واحدهای مشابه (1386-1384) در دانشگاه فردوسی مشهد.

   

  ابتدای صفحه


  گزارش عملکرد سال 1387

  ارزيابي عملكرد دانشگاه (بيروني):

  1- گردآوري و تدوين گزارش عملكرد سه ساله دانشگاه (1386-1384) و ارسال آن به مشاور محترم وزير و مدير كل دفتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  2- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1386 دانشگاه (ويرايش اول و دوم) و ارسال آن به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور و استانداري.

  3- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي عمومي (ويرايش اول و دوم) و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1386 دانشگاه و ارسال آن به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور.

  4- گردآوري و تدوين اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1386 دانشگاه (حوزه دانشگاهي وحوزه دستگاه‌هاي استاني) و ارسال آن به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور اطلاعات مربوط به انتخاب، انتصاب و تغيير مديران دانشگاه و ارسال آن به استانداري.

  5- جمع‌آوري و تدوين مجموعه مصوبات كشوري مرتبط با تحول اداري و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي.

  6- تهيه گزارشي از مشکلات فراروي شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملکرد دانشگاه به همراه طرح پيشنهادي جهت ارائه به هيأت محترم رئيسه دانشگاه.

  7- برگزاري جلسه‌اي جهت ارائه مستندات لازم توسط واحدهاي دانشگاه در خصوص شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملکرد دانشگاه در سال 1386 به ارزيابان استانداري در تاريخ 25/7/1387.

  8- تنظيم گزارشي حاوي درخواست تجديد نظر در مورد نحوه امتيازدهي برخي از شاخص‌ها و رفع نواقص موجود جهت ارائه به دفتر معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي.

  9- آماده‌سازي نتايج 2 ساله ارزيابي عملكرد شاخصهاي عمومي دانشگاه و مقايسه نتايج 4 ساله گذشته.

  10- آماده‌سازي نتيجه ارزيابي عملکرد شاخصهاي اختصاصي دانشگاه در سال 1386.

  11- گردآوري مستندات لازم و تهيه گزارشي در خصوص اشکالات وارده به امتيازات شاخص‌هاي عمومي سال 1386 دانشگاه در پاسخ به درخواست هيأت محترم رئيسه دانشگاه.

  12- اصلاح و ارسال مجدد گزارش معرفي دانشگاه فردوسي مشهد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  13- تفکيک و ارسال شاخص‌هاي عمومي سال 1387 به هر يک از واحدهاي دانشگاه بر اساس وظايف آنها جهت تکميل و ارائه مستندات لازم.

  14- جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تکميل شاخص‌هاي اختصاصي سال 1387.

  15- دريافت پاسخ واحدهاي مختلف دانشگاه و تهيه فايل نهايي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي سال 1387 و ارسال آن همراه لوح فشرده به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور.

  16- تهيه و ارسال گزارشي از فعاليت‌هاي انجام‌شده در خصوص ارزيابي عملکرد شاخصهاي عمومي سال 1387 دانشگاه و همچنين اعلام موارد مصداق و عدم مصداق شاخص‌هاي عمومي به دفتر معاون محترم وزير و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور.

  17- تهيه و ارسال مکانيزم اجراي طرح تکريم ارباب‌رجوع به واحدهاي مختلف دانشگاه (14 دانشکده، 3 معاونت و واحد روابط عمومي)

  18- برگزاري 12 جلسه کميته مشترک بهره‌وري و ارزيابي عملکرد.

  ارزيابي عملكرد دانشكده‌ها:

  1- تهيه و تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دانشكده‌ها، ارسال آنها به رؤساي دانشكده‌ها جهت تعيين درجه اهميت، جمع‌آوري اطلاعات حاصله و تعيين و تصويب وزن آنها.

  2- اولويت‌بندي شاخص‌ها بر اساس ضريب اهميت تعيين‌شده.

  3- جمع‌آوري بخشي از اطلاعات با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي سيستم‌هاي موجود دانشگاه.

  4- مکاتبه با دانشکده‌ها در 3 نوبت جهت تکميل اطلاعاتي که احصاء آن از طريق بانک‌هاي اطلاعاتي سيستم‌هاي موجود ممکن نبوده و ثبت آن‌ها در جداول مربوطه.

  5- ارسال شاخص‌هاي تکميل شده به دانشکده‌ها جهت اصلاح و تائيد نهايي.

  6- جمع‌آوري شاخص‌هاي ارسالي به دانشکده‌ها.

  ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي:

  1- تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد گروه‌هاي آموزشي با همکاري و مشاوره اساتيد و کارشناسان متخصص، ارسال آن‌ها به کليه گروه‌هاي آموزشي به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات.

  2- جمع‌آوري اطلاعات مربوط به ارزيابي عملکرد گروه‌هاي آموزشي به‌صورت پايلوت از دانشکده رياضي و جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت موازي براي کليه گروه‌هاي آموزشي توسط واحد آمار و اطلاعات.

  3- برگزاري جلسه توجيهي پروژه با حضور رؤساي دانشکده‌ها و مديران گروه‌هاي آموزشي.

  4- مکاتبه با گروه‌هاي آموزشي در 2 مرحله به‌منظور دريافت اطلاعاتي که تنها در اختيار گروه‌هاي آموزشي مي‌باشد. (اطلاعات شناسنامه‌اي).

  5- جمع‌آوري اطلاعات مربوط به باقي‌مانده شاخص‌هاي فاقد اطلاعات، با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي دانشگاه توسط واحد آمار و اطلاعات.

  6- تهيه کليه اطلاعات مربوط به گروه‌هاي آموزشي در قالب يکسان.

  7- ارسال اطلاعات شاخص‌هاي تکميل ‌شده به مجري محترم جهت کنترل و بازنگري نهايي.

  8- برگزاري 4 جلسه با مجري محترم پروژه.

  ابتدای صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1386

  1- ارائه حضوري مستندات مربوط به شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي به كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جهت ارزيابي عملكرد سال 1385 دانشگاه.

  2- تكميل فرم‌هاي خود‌ارزيابي از طريق اندازه‌گيري شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي دانشگاه و ارسال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

  3- ارسال شش گروه جداول شاخص‌هاي مورد درخواست شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي معاونت‌هاي مربوطه جهت تهيه و تكميل اطلاعات درخواستي.

  4- تدوين اهداف، ضرورت اجرا، مراحل انجام كار، گردش كار و محدوده كاربرد پروژه ارزيابي عملكرد.

  5- گردآوري و مطالعه اسناد مرتبط با اقدامات انجام گرفته در دانشگاه فردوسي در سنوات گذشته.

  6- گردآوري و مطالعه اسناد فرادستي مرتبط موجود در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا ساير سازمانهاي ذيربط.

  7- گردآوري و مطالعه كارهاي انجام شده در ساير دانشگاه‌هاي كشور و 50 دانشگاه معتبر خارجي.

  8- تشكيل و برگزاري 6 جلسه كميته ارزيابي عملكرد.

  9- مكاتبه با كليه دانشكده‌ها و معاونت‌هاي دانشگاه مبني بر اعلام اهداف مدون و غير مدوني كه تاكنون به دنبال تحقق آن بوده‌اند به منظور تعيين اهداف به عنوان گام اول تدوين شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه.

  10- تدوين نسخه اوليه شاخص‌هاي عملكردي براي دانشكد‌ه‌ها و ارائه آن به كميته ارزيابي عملكرد دانشگاه.

  11- بررسي نمودار فرآيندي پروژه ارزيابي عملكرد و اهداف دانشگاه.

  12- ارسال نامه به بيش از 50 دانشگاه داخل كشور و بررسي وبگاههاي حدود 50 دانشگاه معتبرخارج از كشور  براي انتقال تجربيات ساير دانشگاهها به منظور سرعت بخشيدن به اجراي پروژه و پيشگيري از دوباره‌كاري.

  13- تدوين و استانداردسازي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دانشكده‌ها در 6 عامل و 114 شاخص.

  14- بررسي و مطالعه طرحنامه‌اي با عنوان "طرح سنجش كارايي واحد‌هاي مشابه در دانشگاه فردوسي" و اجراي آن بصورت پايلوت در دانشگاه.

  15- وزن‌دهي شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مورد درخواست سازمان سنجش و آموزش كشور، استخراج برآيند نظرات اعضاي كميته ارزيابي عملكرد و ارسال نتيجه نهايي به سازمان سنجش و آموزش كشور.

  16- شركت دبير كميته در كارگاه آموزشي ارزيابي عملكرد دفتر تحول اداري و بهره‌وري وزارت علوم در دي‌ماه 1386 و انتقال مستندات ارائه شده به دانشگاه.

  17- شركت دبير كميته در جلسات ارزيابي عملكرد استانداري خراسان رضوي به منظور بررسي شاخص‌هاي اختصاصي دانشگاه.

  18- تكميل و ارسال اطلاعات درخواستي هيأت نظارت ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي انقلاب فرهنگي وزارت علوم در 6 محور و 130 شاخص براي هر يك  از سالهاي 1385-1382.

  19- ارتباط مستمر دبيرخانه كميته با دفتر تحول اداري و بهره‌وري و كميته ارزيابي عملكرد وزارت علوم و همچنين كميته ارزيابي عملكرد سازمانها و ادارات استانداري با هدف ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات.

   

  ابتدای صفحه

  اطلاعیه ها