دستاوردها- ارزيابي عملكرد

ارزيابي عملكرد دروني:

  •  مدل تحليل فراگير داده‌‌ها (DEA)

ارزيابي عملكرد بيروني:

1) در سطح استان

استانداري خراسان رضوي

ارزيابي در سطح استان

استانداري

سال 1387
سال 1388  
سال 1389  
سال 1390
سال 1391

سال 1392

ارزیابی انجام نشده است

سال 1393

2) در سطح كشور

ارزيابي در سطح كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

سال 1387  
سال 1388  

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

سال 1388  
سال 1389
سال 1390
سال 1391 
سال 1392
سال 1393

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

سال 1389
 

اطلاعیه ها