تماس با ما- ارزيابي عملكرد

آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، سازمان مركزي، معاونت طرح و برنامه، واحد ارزيابی عملکرد 

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

تلفن

1

وجيهه معافيان

کارشناس ارزيابی عملکرد

305 

8802312

2 

سمیرا ابراهیمی فر

کارشناس ارزيابی عملکرد

305 

8802315

 

 

اطلاعیه ها