تماس با ما- نظام پيشنهادها

آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، سازمان مركزي، معاونت طرح و برنامه، دبيرخانه نظام پيشنهادها

تلفن

شماره اتاق

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

38802307

318

دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادها

آحسان سالاری

2