آيين‌نامه استخدامي اتباع خارجي

 

آيين‌نامه استخدامي اتباع خارجي

آيين‌نامه استخدامي اتباع خارجي موضوع ماده 4 تصويبنامه شماره 84744/ت62هـ مورخ 8/3/70 هيات وزيران ابلاغي طي نامه شماره 6314/و مورخ 18/3/70 مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده1- حداكثر حق‌الزحمه اعضاي هيات علمي مبرز خارجي كه از اين پس در اين آيين‌نامه عضو مدعو ناميده مي‌شود با توجه به مرتبه علمي تا معادل ريالي 1000 دلار در ماه به تشخيص هيات رئيسه دانشگاه قابل پرداخت است و در موارد استثنايي صرفاً براي مقطع دكتري با پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوط و تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي اين مبلغ حداكثر تا معادل ريالي 1500 دلار در ماه قابل افزايش مي باشد.

تبصره1- كليه پرداختها به ريال انجام خواهد شد.

تبصره2- تعيين و برابري مرتبه عضو مدعو بعهده هيات رئيسه دانشگاه خواهد بود.

ماده2- كسور مربوط به بيمه درماني عضو مدعو براساس ماده 7 تصويبنامه شماره 84744/ت62هـ مورخ 8/3/70 هيات وزيران و با رعايت مقررات مربوط هر ماه كسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز خواهد شد.

ماده 3- در مورد كسور مالياتي براساس قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به به اعضاي هيات علمي و با رعايت مقررات مربوط به اتباع خارجي عمل خواهد شد.

ماده4- وديعه مسكن عضو مدعو كه براي مدت يكسال در دانشگاه مشغول به خدمت مي‌شود بعهده دانشگاه و پرداخت اجاره بها بعهده فرد مي‌باشد. در صورتي كه عضو مدعو بيش از يكسال در دانشگاه به خدمت اشتغال ورزد پرداخت وديعه نيز بعهده وي خواهد بود.

ماده5- كمك هزينه مسكن به عضو مدعو توسط دانشگاه، برابر ساير اعضاي هيات علمي داخلي قابل پرداخت است.

ماده6- هزينه بليط رفت و برگشت عضو مدعو و خانواده همراه (همسر و حداكثر 2 فرزند) براي يكبار توسط دانشگاه پرداخت مي‌شود.

ماده7- عضو مدعو از نظر وظايف و تكاليف مشمول مقررات مواد 30 و 31 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي مي‌باشد.

ماده8- مرخصي استحقاقي و استعلاجي عضو مدعو برابر با مرخصي اعضاي هيات علمي پيماني ايراني است.

ماده9- حق‌التدريس و حق‌التحقيق به عضو مدعو در ازاي انجام كار اضافه بر ساعات موظف براساس مربته مربوط مانند اعضاي هيات علمي ايراني قابل پرداخت است.

ماده10- ساير مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي ايراني به شرطي كه مغاير با مقررات بكارگيري اتباع خارجي نباشد به اعضاي هيات علمي خارجي نيز مي‌تواند تسري يابد.

ماده11- اين آيين‌نامه در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 12/4/72 به تصويب هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق كشور رسيد و از تاريخ 1/1/72 قابل اجرا مي‌باشد.