معرفي

 

 

مقدمه

امروزه فرایندها، کلید موفقیت هر سازمان هستند. فرایندها، هسته اصلی کسب و کار سازمان محسوب می شوند. بنابراین داشتن رویکرد مدیریت فرایند در سازمان‏ها بسیار حایز اهمیت است.
مدیریت فرایند با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‏ها، روشی یکپارچه و نظام‏مند را برای طراحی، اجرا، تحلیل و توسعه، کنترل و مدیریت فرایندها در جهت دستیابی به نتایج هدف‌گذاری شده همسو با اهداف استراتژیک سازمان، ارائه می‌نماید.
دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سال 86، با هدف استقرار نظام جامع مدیریت فرایندها، شروع به فعالیت نمود. این مدیریت نیز طی دوره‏ فعالیت خود، پس از شناسایی کلیه فرایندهای کاری دانشگاه، نسبت به مستندسازی و مدلسازی اقدام نموده است. سپس براساس اولویت‏های شناسایی‏شده حوزه‏‏های کاری مختلف، به امر تحلیل، بازطراحی و بهبود فرایندها می‏پردازد. این مدیریت طی دوره‏های کاری معینی با پیاده‏سازی روش‏های اجرایی پايش و اندازه‌گيري فرايند و پايش و اندازه‌گيري خدمت در جهت ارزیابی و کنترل فرایندها گام‏های موثری را برداشته است.

ابتداي صفحه


 

شرح وظايف

 

 • طراحی و بازطراحی نقشه جامع‌ فرایندهای دانشگاه  
 • مستندسازي فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و بازنگري مستمر مستندات
 • پايش و اندازه‌گيري مستمر فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • كنترل مستمر و نگهداري اسناد و سوابق دانشگاه و امحاي مستندات منسوخ شده
 • طراحی و بازطراحی فرايندهاي اصلي و كليدي دانشگاه
 • همکاری در استقرار فرایندها و نظارت بر حسن اجراي مدل بهبود يافته فرايندهای دانشگاه
 • هدايت کارگروه‌هاي بهبود فرايندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • انجام مطالعات در زمینه استقرار نظام‌ها و مدل‌های مدیریت فرایندها

 

 

ابتداي صفحه


كميته/ شورا

شرح وظايف کارگروه بهبود فرایندها و فعالیت ها

 • همکاری موثر در تدوین و بررسی مستندات مربوط به فرایندها و فعالیت‌ها شامل روش‌اجرا، دستورالعمل، شناسنامه فرایند و کاربرگ‌ها
 • همکاری موثر در پایش، ارزیابی و بهبود مستمر فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • امکان‌سنجی مكانيزه نمودن فرآيندها و فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های دانشگاه
 • همکاری موثر در طراحی/بازطراحی فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه
 • همکاری موثر در تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی

 

 

 

 

ابتداي صفحه