گزارش عملکرد

گزارش عملکرد سال 1390

1- تعيين فرآيندهاي كلان و ريزفرآيندهاي حوزه‌هاي مختلف دانشگاه.

2- مستندسازي فرآيندها و فعاليت‌هاي هر حوزه در كميته‌هاي تخصصي بهبود از طريق: 

 • شناسايي 391 عنوان دستورالعمل در حوزه‌هاي صف و ستادي دانشگاه.
 • تهيه و بازنگري 185 دستورالعمل در حوزه‌هاي صف و ستادي دانشگاه.
 • برگزاري 139جلسه با رابطين حوزه‌ها.
 • تهيه 17 كتابچه دستورالعمل حوزه‌هاي دفتر رياست، كالج دانشگاه و گروه‌هاي آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

3- تدوين و پياده‌سازي روش‌هاي پايش فرآيند و خدمت از طريق: 

 • دريافت و بررسي 526 فرم پايش و اندازه‌گيري خدمت از حوزه‌هاي دانشگاه.
 • دريافت و بررسي 197 فرم گزارش خدمت نامنطبق از حوزه‌‌هاي دانشگاه.
 • رسيدگي به 64 فرم گزارش خدمت نامنطبق در كميته‌هاي تخصصي و پيگيري مصوبات تا حصول نتيجه.
 • تهيه و تدوين 8 شناسنامه فرايند در حوزه‌هاي ستادي دانشگاه.
 • برگزاري 8 جلسه با رابطين حوزه‌ها.

4- انجام اقدامات لازم جهت استقرار نرم‌افزار EIS شامل: 

 •  نصب و پياده سازي نرم افزار EIS براي هشت كاربر در سازمان مركزي.
 •  برگزاري 10جلسه آشنايي و عيب يابي نرم افزار با نمايندگان شركت يسناپارس.
 •  برگزاري 9 كارگاه آموزشي با كارشناسان معرفي شده از سوي معاونت‌هاي دانشگاه.
 •  برگزاري 4 جلسه به منظور تعيين و انتخاب فرايندهاي كليدي هر معاونت و تعيين، اصلاح و بازنگري شاخص‌هاي فرايند‌هاي كليدي منتخب.
 •  برگزاري 1 جلسه با حضور كارشناسان EIS دانشگاه و نمايندگان شركت يسناپارس جهت پاسخگويي به سوالات.
 •  برگزاري 8 جلسه تدوين شاخص‌ها و بررسي نرم‌افزار EIS مربوط به اداره تغذيه.
 •  تهيه ليست اقدامات اصلاحي در خصوص بومي‌سازي نرم‌افزار در دانشگاه و انجام مكاتبات با شرکت يسنا پارس.

5- تدوين و پياده‌سازي روش‌هاي اجرايي كنترل خدمت نامنطبق، اقدام اصلاحي و پيشگيرانه از طريق: 

 •  تشكيل و نظارت بر 20 جلسه كميته تخصصي خدمت نامنطبق در حوزه ‌هاي واحد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، دفتر معاونت اداري، ستاد رفاهي، فضاي سبز و دانشكده‏هاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي و دامپزشكي.
 •  رسيدگي به 2 گزارش عدم انطباق صادر شده درمورد عدم پرداخت حق پژوهانه اساتيد مدعو در دانشكده مهندسي.
 •  تهيه و ارسال گزارش ارزيابي عملكرد سال 1389 پايشگران خدمت به رؤساي كميته‏ تخصصي دانشكده‌ها.
 •  تهيه و ارائه گزارش عملكرد سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1390 پايشگران خدمت به شوراي دانشكده‌ها.

6- تدوين و پياده‌سازي روش‌هاي اجرايي كنترل اسناد، مدارك و سوابق از طريق: 

 •  توزيع نسخ 17 كتابچه دستورالعمل حوزه‌هاي دفتر رياست و روابط عمومي، كالج دانشگاه و گروه‌هاي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي.
 •  توزيع نسخ 3 كتابچه فرم حوزه‌هاي كالج دانشگاه، مديريت آموزشي و دفتر حقوقي.
 •  منسوخ نمودن يك فرم از حوزه رياست و 99 دستورالعمل از حوز‌ه‌هاي معاونت اداري و مالي، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت پژوهش و فناوري و رياست.  

7- تدوين و پياده‌سازي روش‌هاي اجرايي بازنگري و اصلاح فرم از طريق: 

 •  بازنگري و اصلاح 63 عنوان فرم در حوزه‌هاي ستادي دانشگاه.
 •  برگزاري 21 جلسه با رابطين حوزه‌ها.
 •  تهيه و ابلاغ 3 كتابچه فرم حوزه‌هاي كالج دانشگاه، مديريت آموزشي و دفتر حقوقي.

8- همكاري در استقرار فرايند مهندسي مجدد شده خريد كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي از طريق: 

 •  همكاري با مديريت اداري و پشتيباني در استقرار سامانه و تامين كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي واحدهاي دانشگاه. 
 •  برگزاري 40 جلسه تحليل سامانه تامين و نگهداري كالا با مركز اطلاعات، آمار وامور رايانه‌اي. 
 •  برگزاري 20 جلسه با مديريت مالي جهت بررسي بانك‌هاي اطلاعاتي، فرم‌هاي مربوطه و قوانين و مقررات مرتبط با خريد.

 

 •  برگزاري 15 جلسه آموزشي سامانه تامين و نگهداري كالا براي دانشكده ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي، علوم رياضي، منابع طبيعي و محيط‌زيست، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي ، معاونت اداري و مالي، معاونت طرح و برنامه، واحد خريد، واحد اعتبارات و تعهدات و شركت تعاوني دانشگاه.

9- طراحي مدل نهايي فرايند مهندسي مجدد شده اسكان دانشجويان (ورودي جديد، ورودي قديم و تابستاني) و ارائه مشاوره جهت استقرار آن از طريق:

 •  برگزاري 4 جلسه با مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي جهت الكترونيكي نمودن مراحل تسويه‌حساب و ايجاد قابليت‌هاي جديد در سيستم اسكان دانشجويان.
 •  برگزاري 6 جلسه با رييس اداره خوابگاه‌ها و مدير دانشجويي دانشگاه جهت بررسي دمو و مراحل اسكان و تسويه حساب دانشجويان.
 •  برگزاري3 جلسه با روساي كميته تخصصي مديريت دانشجويي، مديريت تربيت بدني، مركز مشاوره و معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري جهت بررسي مدل پيشنهادي اسكان.
 •  برگزاري 3 جلسه با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي جهت تدوين آئين‌نامه اسكان تابستاني دانشجويان.
 •  همكاري با اداره خوابگاه‌ها در استقرار سامانه و ثبت‌نام از متقاضيان اسكان تابستاني دانشجويان. (لازم به ذكر است سيستم مرتبط با اسكان دانشجويان تابستاني در دانشگاه پياده‌سازي شده و فقط مستلزم بهبودهاي مستمر مي‌باشد.)

10- همكاري در استقرار فرايند مهندسي مجدد شده صدور مدارك موقت و دائم دانش‌آموختگي از طريق:

 •  برگزاري 2 جلسه با اداره رفاه و بررسي مدل پيشنهادي جهت تاييد مراحل مرتبط با اداره رفاه و پرداخت الكترونيكي.
 •  برگزاري يك جلسه با مسئول شعبه بانك تجارت جهت دريافت راهكارهاي پرداخت الكترونيكي.
 •  برگزاري 3 جلسه با مديريت آموزشي دانشگاه جهت بررسي مراحل دانش‌آموختگي در مديريت آموزشي.
 •  برگزاري يك جلسه با دانشكده‌ها جهت بررسي مراحل دانش‌آموختگي در اداره آموزش.
 •  برگزاري يك جلسه با مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي جهت بررسي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي.
 •  اصلاح مدل پيشنهادي با توجه با جمع‌بندي جلسات.

11- طراحي مدل نهايي فرايند مهندسي مجدد شده محاسبه و پرداخت آموزانه و همكاري در استقرار آن از طريق:

 •  برگزاري 15 جلسه با مديران گروه‌ها جهت امكان‌سنجي راهكارهاي تدوين‌شده.
 •  برگزاري 2 جلسه با منتخب رؤساي ادارات آموزش جهت امكان‌سنجي راهكارهاي تدوين‌شده.
 •  برگزاري 4 جلسه با رييس كميته تخصصي مديريت پژوهشي جهت امكان‌سنجي راهكارهاي تدوين‌شده.
 •  برگزاري 3 جلسه با مدير برنامه و بودجه جهت امكان‌سنجي راهكارهاي تدوين‌شده.

برگزاري 5 جلسه با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي جهت ارائه گزارش ميزان پيشرفت كار.

 •  برگزاري 2 جلسه با معاون اداري و مالي جهت امكان‌سنجي راهكارهاي تدوين‌شده.
 •  برگزاري 2 جلسه با رؤساي كميته‌هاي اصلي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت پژوهش و فناوري، معاونت اداري و مالي و معاونت طرح و برنامه جهت تصويب مدل بازطراحي‌شده.
 •  برگزاري 5 جلسه با كارشناس معاونت پژوهش و فناوري جهت تكميل راهكارهاي پيشنهادي.
 •  برگزاري 5 جلسه با كارشناسان مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي جهت استقرار الكترونيكي مدل بازطراحي‌شده.
 •  آماده‌سازي محتواي لازم جهت استقرار سيستم الكترونيكي مدل بازطراحي‌شده.

12- طراحي مدل نهايي فرايند مهندسي مجدد شده صدور مجوز چاپ كتاب در سلسله انتشارات دانشگاه از طريق:

 •  برگزاري يک جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناوري به منظور تدوين برنامه زمان‌بندي فرايند.
 •  برگزاري يک جلسه با مدير پژوهشي و کارشناسان معاونت پژوهش و فناوري به منظور تدوين اهداف اوليه فرايند.
 •  برگزاري يک جلسه به منظور اعتباربخشي نقشه فرايند.
 •  برگزاري سه جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناوري و رييس موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه به منظور آسيب‌شناسي فرايند.
 •  برگزاري دو جلسه به منظور ارائه راهکارهاي پيشنهادي.
 •  برگزاري دو جلسه با کارشناسان معاونت پژوهش و فناوري و مدير پژوهشي به منظور امکان سنجي راهکارهاي پيشنهادي.
 •  انجام مصاحبه‌هاي حضوري با اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان ذينفعان فرايند جهت آسيب‌شناسي فرايند.
 • دريافت نقطه نظرات ارزيابان کتاب‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد در ساير دانشگاه‌ها به صورت تلفني.
 • بررسي 42 مورد از پرونده‌هاي جاري در موضوع صدور مجوز چاپ کتاب به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و شناخت وضعيت فرايند.
 • انجام مطالعات تطبيقي، ارائه و امكان‌سنجي راهكارهاي بهبود فرايند.
 • ارائه مدل بهبوديافته فرايند.

13- طراحي مدل نهايي فرايند مهندسي مجدد شده طرح‌هاي پژوهشي درون دانشگاهي شماره 1و2 از طريق:

 • انجام مطالعات تطبيقي درخصوص نحوه اجراي فرايند در ساير دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور.
 • تدوين راهكارهاي پيشنهادي فرايند.
 • امكان‌سنجي راهكارهاي پيشنهادي.
 • برگزاري بيش از 20 جلسه با كارشناسان محترم معاونت پژوهش و فناوري و حوزه پژوهشي دانشكده‌ها.
 • برگزاري بيش از 15 جلسه در خصوص اعتباربخشي راهكارها با اعضاي هيات علمي صاحب‌نظر در زمينه پژوهش.
 • برگزاري سه جلسه با حضور مدير پژوهشي دانشگاه، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه، مدير برنامه و بودجه دانشگاه و جمعي از معاونان پژوهشي و مديران گروه‌هاي دانشكده‌ها به منظور بررسي و تبادل‌نظر در خصوص راهكارهاي پيشنهادشده در خصوص فرايند.
 • تدوين اهداف بهبود فرايند.
 • طراحي مدل فرايند.

14- انجام اقدامات لازم جهت شروع:

 • فاز اول مهندسي مجدد فرايند ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي واحد‌هاي دانشگاه شامل: برگزاري 14جلسه با واحد ارزيابي عملكرد و بررسي فازهاي پيش‌بيني‌شده.
 • فاز اول مهندسي مجدد فرايند جمع‌آوري و ارائه اطلاعات شامل: برگزاري6 جلسه با واحد آمار و اطلاعات و بررسي فازهاي پيش‌بيني‌شده.
 • فاز اول مهندسي مجدد فرايند صدور مجوز اردوهاي دانشجويي شامل: برگزاري 2جلسه با مديريت فرهنگي و فوق برنامه و بررسي فازهاي پيش‌بيني‌شده.

 

 • فاز اول مهندسي مجدد فرايند برگزاري دوره آموزش شغلي شامل: برگزاري 10جلسه با واحد آموزش و بهسازي منابع انساني و بررسي فازهاي پيش‌بيني‌شده.
 • فاز اول مهندسي مجدد فرايند برنامه‌ريزي آموزشي و درسي شامل: برگزاري 6 جلسه با منتخبي از رؤساي ادارات آموزش و كارشناسان گروه‌ها و 2 جلسه با منتخبي از دانشجويان جهت آسيب‌شناسي فرايند و بررسي فازهاي پيش‌بيني‌شده.

15- بهبود مستمر فرايند مهندسي مجدد شده ثبت نام دانشجويان ورودي جديد در سال دوم استقرار از طريق:

 • پيگيري انجام اصلاحات سيستم الكترونيكي ثبت‌نام از مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي.
 • شركت در 3جلسه ستاد ثبت‌نام دانشگاه.
 • برگزاري 3جلسه با مديريت آموزشي دانشگاه جهت به‌روزرساني مدارك ثبت‌نام.
 • برگزاري 2جلسه با مديريت فرهنگي و فوق برنامه جهت به‌روز رساني بانك اطلاعات دانشجويان ورودي جديد.
 • به‌روزرساني سامانه دانشجويان ورودي جديد.

16- طراحي مدل نهايي مربوط به ساماندهي فعاليت‌هاي ادارات آموزش دانشكده‌ها و همكاري در استقرار آن.

17- طراحي نظام آموزشي و توجيهي اعضاي هيات علمي جديدالاستخدام از طريق:

 • برگزاري 1 جلسه با كارشناس دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي جهت اعتبارسنجي اطلاعات جمع‌آوري‌شده.
 • برگزاري 3 جلسه با كارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوري جهت اعتبارسنجي اطلاعات جمع‌آوري‌شده.
 • برگزاري 1 جلسه با كارشناس مركز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌اي جهت اعتبارسنجي اطلاعات جمع‌آوري‌شده.
 • ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تهيه مدل اوليه طرح.
 • امكان‌سنجي اجرايي شدن مدل الكترونيكي طرح با مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي.
 • ارائه طرح در جلسه هيات رئيسه دانشگاه و تصويب آن.
 • انجام پيگيري‌هاي لازم جهت پياده سازي مدل فرايند.

18- تهيه و تصويب مدل نهايي طرح توانمندسازي مديران گروه و تهيه مدل پيشنهادي طرح توانمندسازي معاونان دانشكده از طريق:

 • برگزاري 5 جلسه آسيب‌شناسي با مدير اسبق گروه آمار، مدير گروه فيزيك، مدير گروه مهندسي برق، معاون دانشكده علوم اداري و اقتصادي و مدير پژوهشي دانشگاه.
 • برگزاري 4 جلسه اعتباربخشي فعاليت‌هاي پژوهشي با كارشناس ارشد معاونت پژوهش و فناوري.
 • برگزاري 3 جلسه اعتباربخشي فعاليت‌هاي آموزشي با روساي ادارات آموزش دانشكده مهندسي و الهيات و معارف اسلامي.
 • برگزاري يك جلسه با معاون دانشجويي و فرهنگي و مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري جهت تكميل مباحث فرهنگي طرح.
 • برگزاري 2 جلسه بررسي سيستم‌هاي الكترونيكي با مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي.
 • ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تهيه مدل اوليه طرح.
 • امكان‌سنجي اجرايي شدن مدل الكترونيكي طرح با مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي.
 • ارائه طرح در جلسه هيات رئيسه دانشگاه و تصويب آن.
 • ارسال طرح به تمامي مديران گروه و اعضاي هيات رئيسه دانشگاه جهت تكميل دريافت نظرات ايشان و تكميل طرح.

19- انجام اقدامات لازم جهت ساماندهي فعاليت‌هاي دانشكده‌ها شامل:

 • بررسي و تعيين وضعيت فعاليت‌ها در شرايط موجود: حوزه اداري و مالي دانشكده (48 دستورالعمل)، حوزه پژوهشي (25دستورالعمل) و حوزه آموزشي (63 دستورالعمل).
 • تعيين شاخص‌‌هاي ساماندهي فعاليت‌ها.
 • دسته‌بندي فعاليت‌هاي هر حوزه بر اساس شاخص‌ها.
 • تهيه پيش‌نويس دستورالعمل‌ها جهت بررسي و تصويب.
 • طراحي فعاليت‌هاي قابل برون سپاري به ساير حوزه‌ها.
 • برگزاري 4 جلسه با كارشناسان مدعو حوزه اداري و مالي دانشكده.

20- انجام اقدامات لازم جهت تكميل فرم‌هاي برنامه تفصيلي 5ساله دانشگاه شامل:

 • همكاري در تكميل 44 برنامه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي و شركت در 20 جلسه.
 • همكاري در تكميل 38 برنامه معاونت دانشجويي و فرهنگي و شركت در 16 جلسه.
 • همكاري در تكميل 49 برنامه معاونت پژوهش و فناوري و شركت در 51 جلسه.
 • همكاري در تكميل 19 برنامه معاونت اداري و مالي و شركت در 28 جلسه.
 • همكاري در تكميل 12 برنامه حوزه رياست و شركت در 12 جلسه.
 • تدوين 13 برنامه براي واحد بهبود فرايندها.
 • تدوين 13 برنامه براي واحد ساختار و تشكيلات سازماني.

21- پشتيباني استقرار پروژه حسابداري تعهدي از طريق:

 • تهيه نمودار گردش عمليات 8 فرايند كلان دانشگاه.
 • تهيه نمودار گردش عمليات كليه فعاليت‌هاي دانشگاه.
 • تهيه ساختار سازماني واحدهاي دانشگاه در وضع موجود.
 • تهيه TOP CHART در  دانشكده‌ها.
 • تهيه ليست فرايندهاي دانشگاه به تفكيك واحد.
 • تهيه ليست فعاليت‌هاي مربوط به هر فرايند.
 • دسته‌بندي كليه فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه در الگوي ارائه شده از سوي مجري پروژه استقرار حسابداري تعهدي.
 • تهيه خروجي‌هاي فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه.

22- همكاري با واحد ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي و تكميل جداول شاخص ارزيابي استانداري مرتبط با واحد بهبود فرايندها.

23- تهيه گزارش مربوط به جشنواره شهيد رجايي.

ابتداي صفحه


گزارش عملکرد سال 1389


1- برگزاري تعداد 80 جلسه آموزشي توجيهي (1200 نفر ساعت) پيرامون پياده‌سازي روش‌هاي اجرايي استاندارد و مهندسي مجدد فرايندها با حضور پايشگران خدمت، عوامل موثر حوزه‌ها و كارشناسان بهبود فرايندها.
2- صدور و تمديد 16 حكم رييس كميته اصلي بهبود، 48 حكم رييس كميته تخصصي بهبود، 108 حكم عضو كميته تخصصي بهبود و 11 حكم مسئول تضمين كيفيت دانشگاه.
3- تشكيل 83 جلسه كميته‌هاي تخصصي بهبود با مشاركت 584 نفر ساعت.
4- تشكيل 17 جلسه كميته‌هاي اصلي بهبود با مشاركت 202 نفر ساعت.
5- تهيه، تصويب و ابلاغ 80 دستورالعمل
6- تهيه، تصويب و ابلاغ 19 شناسنامه فرآيند
7- بررسي تنگناهاي 10 فرآيند
8- بازنگري و اصلاح 274 عنوان فرم
9- دريافت و بررسي 375 فرم پايش و اندازه‌گيري خدمت
10- دريافت و بررسي 218 فرم گزارش خدمت
11- پايش و اندازه‌گيري 4 فرآيند
12- ترسيم 12 نقشه جامع فرآيندهاي اصلي و كليدي دانشگاه
13- كمك به پياده‌سازي كامل فرآيند مهندسي مجدد شده ثبت‌نام دانشجويان ورودي جديد و ارائه خدمات به ايشان
14- مهندسي مجدد فرايند خريد كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي و كمك به پياده‌سازي آن
15- مهندسي مجدد سامان‌دهي فعاليت‌هاي واحد حسابداري
16- مهندسي مجدد فرايند صدور مدارك دائم و موقت دانش‌آموختگي
17- مهندسي مجدد و سامان‌دهي فعاليت‌هاي ادارات آموزش دانشكده‌ها
18- مهندسي مجدد فرآيند محاسبه و پرداخت آموزانه
19- مهندسي مجدد فرآيند طرح‌هاي پژوهشي درون دانشگاهي شماره 1و2
20- مهندسي مجدد فرآيند اسكان دانشجويان و مهمانان
21- ارائه دو گزارش مديريت فرآيندها و مهندسي مجدد فرآيندها به دفتر تحول اداري و بهره‌وري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ابتداي صفحه


گزارش عملکرد سال 1388

 


1- وضعيت دريافت فرم‌هاي پايش خدمت به تفکيک حوزه‌ها مطابق با جدول زير مي‌باشد:

نام حوزه

تعداد جلسات

ميزان ساعت

تعداد نفرات

ميزان همكاري
(نفرساعت)

حوزه رياست

كميته تخصصي حراست

0

0

0

0

كميته تخصصي مديريت همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي و دفتر رياست و روابط عمومي

5

10

2

20

كميته تخصصي گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

11

22

2

44

كميته تخصصي دفتر نظارت و ارزيابي

10

20

4

80

كميته تخصصي گزينش

0

0

0

0

مجموع

26

52

8

144

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

كميته تخصصي مديريت آموزشي

13

26

5

130

كميته تخصصي مديريت تحصيلات تكميلي، دفتر معاونت آموزشي، دفتر هدايت استعدادهاي درخشان، دفتر هماهنگي كميته‌هاي تخصصي و دفتر امور ايمني و زيست محيطي

7

14

5

70

كميته تخصصي كالج دانشگاه

0

0

0

0

كميته تخصصي مركز آموزش‌هاي الكترونيكي

2

4

3

12

مجموع

22

44

13

212

معاونت اداري و مالي

كميته تخصصي مديريت امور اداري و پشتيباني

7

14

3

42

كميته تخصصي مديريت ساختمان‌ها و تاسيسات

17

34

4

136

كميته تخصصي مديريت مالي

6

12

2

24

كميته تخصصي دفتر حقوقي

2

4

3

12

كميته تخصصي مديريت كارگزيني و رفاه

5

10

3

30

مجموع

37

74

15

244

معاونت پژوهش و فناوري

كميته تخصصي مديريت ارتباط علمي دانشگاه با جامعه و مركز كار آفريني و مالكيت فكري

11

22

3

66

كميته تخصصي مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‎اي

8

16

3

48

كميته تخصصي مديريت پژوهشي - موسسه چاپ و انتشارات

10

20

2

40

كميته تخصصي مركز اطلاع‎رساني و كتابخانه مركزي

5

10

5

50

مجموع

34

68

13

204

معاونت دانشجويي و فرهنگي

كميته تخصصي دفتر معاونت دانشجويي، كميته انضباطي، مركز مشاوره و دفتر ارتباط خانواده

13

26

4

104

كميته تخصصي مديريت تربيت‌بدني

5

10

3

30

كميته تخصصي مديريت فرهنگي و فوق‌برنامه

4

8

3

24

كميته تخصصي مديريت امور دانشجويي

5

10

3

30

مجموع

27

54

13

188

دانشكده‌ه

معاونت آموزشي دانشكده‌ها (12 دانشكده)

9

18

14

252

معاونت اداري و مالي دانشكده‌ها (12 دانشكده)

20

40

16

640

معاونت پژوهشي دانشكده‌ها (12 دانشكده)

15

30

12

360

گروه‌هاي آموزشي دانشكده‌ها (63 گروه آموزشي)

13

26

12

312

مجموع

57

114

54

1564

جمع كل

203

406

116

2556


* هر پايشگر موظف است هفته‌اي يكبار حوزه مربوطه را پايش نموده و تصوير فرم تكميل شده پايش را براي معاونت طرح و برنامه ارسال نمايد.

2- وضعيت تشکيل کميته‌هاي تخصصي بهبود در سطح دانشگاه مطابق با جدول زير مي‌باشد:
Jadval2


3- وضعيت تهيه و تصويب مستندات به تفکيک حوزه‌ها مطابق با جدول زير مي‌باشد:
Jadval3


3- وضعيت بهبود فرآيندهاي منتخب به تفکيک حوزه‌ها مطابق با جدول زير مي‌باشد:
4- Jadval4
5- آموزش منابع انساني مطابق با دوره‌هاي زير صورت گرفته است:
Jadval5

ابتداي صفحه


 

گزارش عملکرد سال 1387


1- آموزش منابع انساني مطابق با دوره‌هاي زير صورت گرفته است:
Jadval6
Jadval7
2- وضعيت دستورالعملها به تفکيک حوزه مطابق با جدول زير مي‌باشد:
Jadval8

3- وضعيت پايش و اندازه‌گيري فرآيند به تفکيک حوزه مطابق با جدول زير مي‌باشد:
jadval9

ابتداي صفحه


 

گزارش عملکرد سال 1386


1- جدول زير خروجيهاي پروژه مستندسازي و بهبود فرآيندها را در حوزه ستاد نشان مي‌دهد. در حوزه صف (دانشكده‌ها) هنوز در مرحله "تبيين و صورت‌بندي فرآيندها و فعاليتها" بوده كه نتيجه آن تعيين 198 فرآيند مهم و كليدي در هر دانشكده در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد.
2- جدول زير دوره‌هاي آموزشي برگزارشده را نشان مي‌دهد.
Jadval10
Jadval11
* رابطين دانشكده‌ها بنا به احکامي که از طرف دانشکده براي آنها صادر گرديد انتخاب و براي شرکت در دوره دعوت شدند.
3- اطلاع‌رساني از طريق توزيع ويرايش دوم راهنماي مستندسازي در 150 نسخه و نشريه فرآيندگرايي در 70 نسخه.
4- اجراي نظام انگيزشي: اهداي تقديرنامه با امضاي معاون طرح و برنامه به41 نفر از رابطين پروژه مستندسازي و بهبود فرآيندها با هدف ايجاد رغبت به همکاري بيشتر در پروژه.
5- تشكيل كميته فرعي مستندسازي و بهبود فرآيندها در سطح معاونتهاي دانشگاه با حضور مديران يا معاونان مديران و كارشناسان حوزه‏هاي ذيربط به منظور بازنگري مستندات و ارائه بهبودهاي جزئي به شرح زير:
Jadval12


6- تكميل فرم پژوهشي براي پروژه مستندسازي و بهبود فرآيندها و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

گزارش عملكرد از سال 1384تا پايان سال 1385
1- تعيين رابطان مستندسازي در حوزه‌هاي 6 گانه رياست، پژوهشي، آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي
2- احصاء فرآيندهاي حوزه‌هاي 6 گانه به كمك رابطان مستندسازي
3- تهيه ليست نهايي فرآيندها در جلسات كميته مستندسازي با حضور مشاوران
4- تدوين فرمت و راهنماي مستندسازي و كتابچه پروژه
5- تهيه روش كدگذاري و ارزيابي كارشناسان
6- برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي رياست و اداري با حضور مشاور حوزه
7- مستندسازي در حوزه معاونت طرح و برنامه
8- برگزاري دو جلسه كارگاه آموزشي جهت رابطان شناسايي شده در تاريخهاي 30/8/85 و 7/9/85، بررسي آزمون نهايي افراد و استخراج ليست اسامي جهت دريافت گواهينامه دوره
9- برگزاري 27 جلسه كميته مستندسازي در سال 85
10- برگزاري كارگاه‌هاي تكنيك‌هاي كار گروهي و تصميم‌گيري گروهي و ابزارهاي حل مسأله براي اعضاي كميته مستندسازي
11- مستندسازي تعدادي از فرآيندهاي احصاء شده و قرار دادن بر روي سايت دانشگاه
12- تنظيم قرارداد بند د ماده 45 جهت پروژه و ارسال به وزارت علوم جهت جذب بودجه

ابتداي صفحه