بانک دانش- فرآيندها

  • پروژه درس مهندسي نرم‌افزار پيشرفته مربوط به معماري اطلاعات (واحدهاي دانشگاه)-CD
  • اولين كنفرانس مهندسي مجدد فرآيندها و طراحي ساختار، 18 و 19 تيرماه 1387-CD
  • گزارش طرح بهبود مستمر فرآيند، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مرداد 1386
  • گزارش دوره كايزن عملياتي، وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري، تابستان 1386
  • فرآيندگرايي
  • راهنماي مستدسازي فرآيندها

 

دوره‌هاي آموزشي برگزار شده: