دومين دوره آموزشي برنامه مستندسازي و بهبود فرآيندها، 3/9/86 لغايت 18/9/86

  • ارتباط پروژه مستندسازي و بهبود فرآيندها با ساير پروژه‌هاي معاونت طرح وبرنامه
  • مستندنويسي دستورالعملها و تدوين عناوين فرآيندها و فعاليتها با بهره‌گيري از شرح وظايف و گزارش عملكرد
  • زمانبندي گامهاي دستورالعمل و آموزش نمادها در نمودار گردش عمليات
  • آشنايي با مفاهيم و مباني مديريت كيفيت
  • نگارش فهرست مراجع و ضمايم
  • آشنايي با بهبود فرآيندها
  • مشتري‌گرايي