برگزاري نشست تقدير از دبيران برتر كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها

نشست تقدير از دبيران برتر كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 21/09/1390 در محل سالن شورا واقع در طبقه سوم سازمان مركزي برگزار گرديد. در اين نشست ابتدا جناب آقاي دكتر خادمي به‌عنوان رييس كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه به­صورت اجمالي، وظايف دبيران كميته‌هاي تخصصي، برنامه‌هاي آتي كميته عالي و انتظارات از دبيران كميته‌هاي تخصصي را ارايه نمودند و ضمن ابراز تشكر از دبيران محترم كميته‌هاي تخصصي، بر نقش مهم آنان در تبليغ و ترويج نظام پيشنهادها تاكيد كردند. در ادامه، دبيران محترم كميته‌هاي تخصصي به بحث و تبادل نظر پيرامون راهكارهاي ممكن در ارتقاي كيفيت عملكرد نظام پيشنهادها پرداختند كه از اين ميان مي‌توان به لزوم همكاري بيشتر رؤساي محترم كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها، بهبود مستمر سامانه نظام پيشنهادها، برگزاري مكرر نشست‌هاي ويژه دبيران كميته‌هاي تخصصي و... اشاره نمود. در بخش پاياني اين نشست، توسط جناب آقاي دكتر خادمي، از دبيران برتر كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها (سركار خانم انسيه اكبري معيني، دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه رتبه اول؛ جناب آقاي صفا كاظميان مقدم، دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه رتبه دوم و سركار خانم مليحه آريامنش، دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني رتبه سوم) با اهداي لوح يادبود و هديه تقدير به‌عمل آمد.

اسامي دبيران محترم شركت‌كننده در جلسه مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

- جناب آقاي عيسي آرامجو (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه)

- سركار خانم مليحه آريامنش (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني)

- جناب آقاي نويد آستان‌بوس (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست)

- سركار خانم انسيه اكبري معيني (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه)

- جناب آقاي مجيد پازوكي شاهسوند (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم رياضي)

- جناب آقاي رضا تاتاري (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده تربيت‌‌بدني و علوم ورزشي)

- سركار خانم نرگس حاجي زاده (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي حوزه رياست دانشگاه)

- جناب آقاي احسان سالاري (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت طرح و برنامه دانشگاه)

- جناب آقاي حسين ضامني (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه)

- جناب آقاي امير خسرو فياض (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده علوم اداري و اقتصادي)

- جناب آقاي صفا كاظميان مقدم (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه)، رتبه دوم

- سركار خانم تكتم كامل مقدم (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده دامپزشكي)

- جناب آقاي محسن نور محمدي (دبير محترم كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي دانشكده الهيات و معارف اسلامي)

تقدیر1

 

تقدیر 2

تقدیر 3

تقدیر 4