ضيافت و گردهمايي معاونت طرح و برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضيافت و گردهمايی همکاران معاونت طرح و برنامه به ميزبانی برخی همکاران، در روز چهارشنبه مورخ 90/11/26 برگزار گرديد.

اطلاعیه ها