اسلايد ارائه شده در جلسه هم انديشی معاونين دانشكده‌ها(نظام پيشنهادها)