اسلايد ارائه شده در جلسه هم‌انديشي معاونين دانشكده‌ها (واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی)