برگزاری جلسه طوفان فکری با هدف شناسائئ راهکارهای کاهش هزينه

جلسه طوفان فکری با هدف شناسائی راهکارهای کاهش هزينه در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور چند تن از روسای محترم دانشکده ها و مديران محترم دانشگاه در روز سه شنبه 1390/12/23 در سالن شورای معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد.

دريافت اسلايد طوفان فکری