چهل و پنجمين شماره نشريه سامان مديريتی با عنوان "معرفی نظام های ارزيابی عملکرد و رتبه بندی" منتشر شد

ورود به صفحه نشريه سامان