بهره گيري از روش طوفان فكري در معاونت طرح و برنامه

با هدف طراحي و استقرار مدلي براي نحوه اداره بهره‌ور جلسات مديريتي و كارشناسي در سطح دانشگاه، روش طوفان فكري كه اولين بار توسط الكس آزبورن پيشنهاد گرديده توسط معاونت طرح و برنامه انتخاب گرديد. با استفاده از اين مدل مي‌توان با بهره‌مندی هر چه بيشتر از توانايی‌های فکری مديران و کارشناسان حاضر در جلسه، بهترين راه حل را با توجه به شرايط ويژه دانشگاه براي مسائل و مشکلات جاری آن يافت. ويژگي‌ها و روش اجرايي اين مدل در قالب چند اسلايد در قسمت نكات مديريتي بخش پيام‌هاي مديريتي سايت معاونت طرح و برنامه قرار گرفته است 

در همين راستا پس از برگزاري اولين دوره جلسات طوفان فكري در زمستان 1390 با هدف "شناسايي راهكارهاي افزايش تعداد پيشنهادها"، دومين دوره جلسات طوفان فکری با هدف "شناسائی راهکارهای کاهش هزينه" در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور چند تن از روسای محترم دانشکده‌ها و مديران ستادي محترم دانشگاه تشكيل گرديد. اولين جلسه در تاريخ 90/12/23، دومين جلسه در روز شنبه مورخ 91/2/30 و سومين جلسه در روز شنبه 91/3/6 در سالن شورای معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. لازم به توضيح است جلسات مذكور در حال حاضر ادامه دارد.