اعلام زمان برگزاري آزمون دوره‌هاي الكترونيكي پدافند غير عامل، مهندسي فرهنگي، مديريت منابع انساني و مديريت زمان برگزار شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اعلام زمان برگزاري آزمون دوره‌هاي الكترونيكي پدافند غير عامل، مهندسي فرهنگي، مديريت منابع انساني و مديريت زمان