"نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" در پورتال پويا فعال شد.

براساس مصوبه مورخ 5/7/90 شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه، وظيفه تدوين "نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" بر عهده معاونت طرح و برنامه قرار گرفت. اين طرح پس از تدوين، در سي و چهارمين جلسه هيأت رئيسه، مورخ 07/10/90 توسط معاون طرح و برنامه، ارائه و تصويب گرديد. شايان ذكر است، "نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" براساس مصوبه هيأت رئيسه، تحت عنوان "راهنماي اعضاي هيأت علمي" در پورتال پوياي كليه اعضاي هيأت علمي فعال گرديد.