"نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" در پورتال پويا فعال شد.

براساس مصوبه مورخ 5/7/90 شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه، وظيفه تدوين "نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" بر عهده معاونت طرح و برنامه قرار گرفت. اين طرح پس از تدوين، در سي و چهارمين جلسه هيأت رئيسه، مورخ 07/10/90 توسط معاون طرح و برنامه، ارائه و تصويب گرديد. شايان ذكر است، "نظام دانش‌افزايي اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام" براساس مصوبه هيأت رئيسه، تحت عنوان "راهنماي اعضاي هيأت علمي" در پورتال پوياي كليه اعضاي هيأت علمي فعال گرديد.

اطلاعیه ها