آيين نامه استخدامي اعضا غیر هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوی و شمالی

 

آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي جديد (اجرا از97/10/30)

آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي نسخه قبلی

آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي قدیم