معرفی اجمالی

تاريخچه:

در ساختار سازماني فعلي دانشگاه فردوسي مشهد كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد، دفتر طرح و برنامه به‌عنوان يكي از واحدهاي تابعه حوزه رياست دانشگاه به ثبت رسيد. در سال ۱۳۷۸ هيأت رئيسه دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش كيفي و كمي دانشگاه و ضرورت انجام برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت، تصميم به ايجاد معاونت جديدي به نام طرح و برنامه گرفت و از آن زمان دفتر طرح و برنامه عملاً به معاونت طرح و برنامه دانشگاه تبديل گرديد. اين موضوع در سال ۱۳۸۰ به تصويب هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور نيز رسيد. در سال 1395 با تصویب هیات امنا، نام معاونت طرح و برنامه به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع تغییر یافت.

مديران/ معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع (طرح و برنامه) از ابتدا تاكنون   

رديف

نام و نام خانوادگي

سال‌هاي تصدي

1

دكتر فرزانفر 

۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ 

2

شكرالله قريب

۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ 

3

محمود متولي حقيقي 

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ 

4

عليم سرابندي

۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ 

5

دكتر حسن حاجي كاظمي 

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ 

6

دكتر محسن حداد سبزوار 

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ 

7

دكتر محمدحسين ابوالبشري 

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ 

8

دكتر مرتضي خادمي 

1386 تا 1393

9

دكتر محمد لگزیان 

1393 تا 1396

10

دکتر سعید کیوانفر

1396 تا 1397

11

دکتر فریبرز رحیم نیا

1398 تا کنون

 

اهداف:

 • تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور
 • بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه
 • استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه
 • بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه

وظايف:

  1. مطالعه‌، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبيين‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوّت‌، تهديدها و فرصتهاي دانشگاه.
  2. تهيه‌ و تنظيم‌ ماموريت، چشم‌انداز، اهداف‌، راهبردها و سياستهاي‌ کلان‌ دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور با مشارکت‌ و همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌.
  3. طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ پويا و متناسب‌ با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين .
  4. طراحي‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌‌ريزي‌ راهبردي‌ دانشگاه و هدايت‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه بمنظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مربوطه‌.
  5. تلفيق‌ برنامه‌هاي‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه‌ و تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ دانشگاه  با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، ظرفيتها، نيازها و اولويت‌هاي‌ ملي و‌ با همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و نظارت بر اجراي برنامه‌ها.
  6. انجام اقدامات لازم‌ بمنظور بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تلفيق‌، تصويب‌، ابلاغ‌، تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌.
  7. انجام‌ بررسيها و اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ بمنظور تدوين‌ نظام‌ تخصيص‌ و توزيع‌ منابع‌ و اعتبارات، تسهيلات و بهينه‌سازي‌ آن‌.
  .8. برنامه‌‌ريزي‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور جذب‌ و هدايت‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بانکي‌ مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ ‌ و حضور در مراجع‌ ذيربط بمنظور توجيه‌ و دفاع‌ از آنها و پيگيري‌ ابلاغ‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ مورد نياز و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌.
  9. تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه.
  10. طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ دانشگاه .
  11. بازنگري‌ و بهينه‌سازي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌‌سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويکردها و روشهاي‌ نوين‌ مديريتي‌ در سطح‌ دانشگاه.
  12. برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ بمنظور رعايت‌ حقوق‌ اساتيد، دانشجويان و کارکنان‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
  13. تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
  14. تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روشهاي‌ انجام‌ کار در دانشگاه.
  15. مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکيلاتي‌ دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
  16. مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه.
  17. تهيه و تدوين استراتژيها و برنامه جامع فناوري اطلاعات دانشگاه.
  18. تهيه و تدوين و ارائه استانداردهاي حوزه IT و نظارت بر اجراي آن در دانشگاه.
  19. برنامه‌ريزي جهت ايجاد ارتباط شبکه رايانه‌اي دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه.
  20. برنامه‌ريزي در ايجاد سيستم شبکه‌اي (اينترنتي) و تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دانشگاه.
  21. نظارت بر جمع‌آوري، تدوين و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز.
  22. برنامه‌ريزي لازم جهت تجزيه و تحليل داده‌ها و طراحي سيستم‌هاي مورد نياز دانشگاه.
  23. انجام ساير وظايف محوله ازسوي رئيس دانشگاه

   
   
   
   
   

  Untitled 1

  .auto-style1 {
      border-collapse: collapse;
      line-height: 107%;
      font-size: 11.0pt;
      font-family: Calibri, sans-serif;
  }


      
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
      

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              معاونت توسعه
              مديريت و منابع


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              مديريت برنامه و بودجه
              

              


              

              


               


              

              


              
              
              
              مديريت ساختار، فرآيندها و منابع
              انساني

              
              


              

              


               


              

              


              
              
              
              مديريت
              
              نظارت و ارزیابی

              
              


              

              


               


              

              


              
              
              
              مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه برنامه‌ريزي
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


              گروه ساختار و
              طبقه بندی مشاغل


              

              


               


              

              


               


              

              


              گروه ارزیابی
              واحدها


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه شبكه
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه بودجه
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه فرآیندها


              

              


               


              

              


               


              

              


              گروه ارزیابی
              افراد


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه طرح وتوسعه
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
                گروه آمار و اطلاعات
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
                گروه توسعه منابع انسانی
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
                گروه نظارت


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه پشتيباني
              

              


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


               


              

              


              
              
              
              گروه ارتباطات