برگزاري جلسه نيازسنجي آموزشي مديران با حضور روسا و معاونين دانشكده‌ها

در راستاي اجراي "طرح دانش‌افزايي مديران"، جلسه‌اي با عنوان "نيازسنجي آموزشي مديران" روز شنبه مورخ 91/6/11 ساعت 18 الي 20 در محل سازمان مركزي دانشگاه با حضور جمعي از روسا و معاونين محترم دانشكده‌ها و اعضاي كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا جناب آقاي دكتر خادمي (معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه) در خصوص اهميت آموزش مديران و هدف از برگزاري جلسه مذكور صحبت فرمودند. در ادامه جناب آقاي دكتر رحيم‌نيا (مشاور محترم برنامه‌ريزي معاونت طرح و برنامه) در خصوص آسيب‌هاي ناشي از تعداد كم دوره‌هاي آموزشي مديران در گذشته، نكاتي را خاطر نشان كردند و در پايان جناب آقاي دكتر آهنچيان (مشاور محترم تخصصي واحد آموزش و بهسازي منابع انساني) ضمن توضيحاتي در خصوص آموزش مديران و روند اجراي آن در سال‌هاي گذشته، به گفتگو با حاضرين محترم در جلسه پرداختند. نظرات و پيشنهادهاي ارزنده مديران محترم در اين جلسه جمع‌آوري گرديد. لازم به ذكر است پس از برگزاري جلسه‌اي مشابه با مدير گروه‌ها كه روز چهارشنبه مورخ 91/6/15 ساعت 8 الي 10 صبح در محل دانشكده علوم اداري و اقتصادي- تالار مرحوم دكتر رزمي برگزار خواهد شد و استخراج نتايج حاصل از آن، نتايج جلسات فوق به صورت مدون در خروجي "طرح دانش‌افزايي مديران" ارائه خواهد گرديد.

ارسال کننده خبر: اطهری/ آموزش و بهسازی منابع انسانی