طراحي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان غير هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

معاونت طرح و برنامه دانشگاه در حال اجراي پروژه "طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملکرد کارکنان غير هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد" مي‌باشد. در اين راستا و با هدف جمع‌آوري آخرين اطلاعات مشاغل موجود در دانشگاه، پرسشنامه‌هايي طراحي و تهيه شده است که بايستي در بازه زماني 91/7/2 لغايت 91/7/10 توسط تمامي کارکنان دانشگاه تکميل گردد. زمان مورد نياز براي تكميل دقيق هر پرسشنامه بين 60 الی 90 دقيقه پيش‌بيني مي‌شود. بدين منظور پژوهشگران پروژه جهت توزيع و راهنمايي تكميل پرسشنامه‌ها به واحدهای دانشگاه اعزام خواهند شد.

مشاهده بخش‌هايی از پرسشنامه