حضور فعال نظام پيشنهادها در اردوی فرهنگی، تفريحی و آموزشی دانشجويان جديدالورود

در راستای آشنايی هرچه بيشتر دانشجويان جديدالورود با فعاليت‌های نظام پيشنهادهای دانشگاه، همکاران اين واحد از تاريخ 91/7/1 الی 91/7/3 حضوری فعال در اردوگاه شهيد هاشمی نژاد خواهند داشت.

 

12345