برگزاری نشست توجيهی آموزشی سامانه کميسيون ماده 215 قانون برنامه پنجم

نشست توجيهی آموزشی سامانه کميسيون ماده 215 قانون برنامه پنجم، روز سه شنبه مورخ 91/7/4 در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با حضور نمايندگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص وضعيت بودجه عمرانی سال جاری، دستورالعمل اجرايی ماده 215 قانون برنامه پنجم و همچنين نحوه ورود اطلاعات دانشگاه ها در سامانه مذکور مطرح گرديد. سرکار خانم عليپور (کارشناس بودجه) نيز به عنوان نماينده دانشگاه فردوسی مشهد در اين جلسه شرکت نمودند.

اطلاعیه ها

pic2