برگزاری نشست توجيهی آموزشی سامانه کميسيون ماده 215 قانون برنامه پنجم

نشست توجيهی آموزشی سامانه کميسيون ماده 215 قانون برنامه پنجم، روز سه شنبه مورخ 91/7/4 در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با حضور نمايندگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص وضعيت بودجه عمرانی سال جاری، دستورالعمل اجرايی ماده 215 قانون برنامه پنجم و همچنين نحوه ورود اطلاعات دانشگاه ها در سامانه مذکور مطرح گرديد. سرکار خانم عليپور (کارشناس بودجه) نيز به عنوان نماينده دانشگاه فردوسی مشهد در اين جلسه شرکت نمودند.