چهل و هفتمين شماره نشريه سامان مديريتی با عنوان "برنامه‌ريزي راهبردي منابع انساني" منتشر شد

سهم برتر منابع انساني در تحقق چشم‌انداز سازمان‌ها، همواره مورد توافق نظريه‌پردازان سازمان و ...

ورود به صفحه نشريه سامان