هفدهمين شماره نشريه سامان آموزشی با عنوان "تعامل استاد و دانشجو" منتشر شد

آموزش مؤثر به استفاده صحيح از مهارت‌هاي ارتباطي بستگي دارد. استادان با استفاده از دانسته‌هاي خود و بكارگيري متون و مهارت‌هاي تدريس و ايجاد محيط مناسب، موجب يادگيري دانشجو مي‌شوند. خصوصيات يك استاد مي‌تواند تا حد زيادي کاستی‌هاي كتاب‌های درسي و كمبود امكانات آموزشي را جبران كند؛ يا برعكس بهترين موقعيت و موضوع تدريس را با ناتوانی در ايجاد ارتباطي مطلوب، به محيطي غيرفعال و غير جذاب تبديل نمايد...

ورود به صفحه نشريه سامان