استقرار طرح دانش افزايی مديران گروه


براساس مصوبه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه، مسئوليت تدوين "نظام دانش‌ افزايي مديران دانشگاه" بر عهده معاونت طرح و برنامه قرار گرفت و فاز نخست اين طرح به "دانش افزايي مديران گروه" اختصاص يافت. بخش اصلي اين طرح را سامانه اطلاع‌رساني مديران تشكيل مي‌دهد و تمامي اطلاعات مورد نياز مديران در محورهای مختلف در اين سامانه گردآوري شده است. طرح مذكور پس از تدوين، در سي و هشتمين جلسه هيات رئيسه، مورخ 26/11/90 توسط معاون طرح و برنامه ارائه و به تصويب رسيد و براي اظهارنظر به تمامي مديران گروه ارسال گرديد. پس از جمع‌بندي و اعمال نظرات، طرح نهايي جهت پياده‌سازي الكترونيكي در اختيار مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي قرار گرفت و در تاريخ 6/8/91 در سامانه سدف مديران گروه بارگذاري شد.
مديران گروه می‌توانند با مراجعه به اين سامانه به اطلاعات شرح وظايف و اختيارات، اهم فعاليت‌ها، ضوابط و مقررات (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتيبانی) و تقويم کاری فعاليت‌های ادواری دست يابند. طراحي و استقرار سامانه‌ اطلاع‌رساني ساير مديران نيز مطابق برنامه زماني پيش‌بيني شده به اجرا در خواهد آمد.